Iskallt uppdrag när AstraZeneca i Södertälje fick nya kyltorn

AstraZeneca-anläggningen i Södertälje är en av världens största tillverkningsenheter för läkemedel med cirka 4 800 medarbetare. Här har Assemblin utfört multidisciplinära tekniska installationer inom el, ventilation, kyla, VS, styr och smide – ett utmanande projekt som ställde stora krav på samordning, arbetsmiljö och säkerhet.

Plats
Uppdragsgivare
  • AstraZeneca

Text: Emelie Carlander
Foto: Linn Blomqvist

Installationsprojektet omfattade byte till nya kyltorn, kylmedelskylare och vätskekylaggregat i syfte att ge en högre kyleffekt och lägre effektförbrukning. Även kringarbeten och material ingick i uppdraget. Kyltornen kyler ned stora mängder vatten som ackumuleras i väldiga kylbassänger. Det kylda vattnet pumpas sedan ut till anläggningens olika kyl- och avfuktningssystem som dels processkyla, dels klimatkyla.

Att samordna alla discipliner var en stor utmaning och Assemblin anlitade därför en extern installationssamordnare för att arbetet skulle flyta smidigt.

– Vi hade mycket att ta hänsyn till, inte minst med tanke på pandemin, som hade kunnat äventyra tidsplanen om vi fick ett större personalbortfall, berättar Robin Wahlström, filialchef på Assemblin VS i Nyköping.

Arbetsmiljö och säkerhet har varit en viktig faktor med tanke på att det handlar om stora rör och konstruktioner som ska demonteras och sedan ersättas med nya. AstraZeneca har ingående stöttat Assemblin i att ta fram riskanalyser och arbetsberedningar för att säkerställa säkerheten på byggarbetsplatsen.

Produktionen fick inte störas

En annan prövning under projektet har varit att anpassa arbetena efter AstraZenecas kylbehov så att inga störningar skulle uppstå i produktionen. Man behövde också ta hänsyn till väderleken för att hitta lämpliga dagar då vissa av arbetena kunde utföras.

– De största utmaningarna för det här projektet var ju produktionsrelaterat – att vi absolut inte fick störa produktionen. September 2020 var till exempel väldigt varm, därför fick vi skjuta projektet framåt tre-fyra veckor i starten eftersom vi inte kunde stänga av de befintliga kyltornen, konstaterar Marcus Törnlund, byggprojektledare för AstraZeneca.

Extern samordning

Uppdraget har sträckt sig från oktober 2020 och avslutas nu i september 2021. Samarbetet med AstraZeneca har fungerat smidigt med täta avstämningar i form av platsbesök och byggmöten under hela processen. Alla discipliner på plats hade varje dag en kortare genomgång kring dagens arbeten där eventuella riskmoment togs upp. Installationssamordnaren Christopher Muda från Mire konsult berättar om processen:

– Vi har haft veckovisa samordningsmöten med Assemblin och underentreprenörerna, där vi har planerat in kommande installationsarbeten och också följt upp hur arbetet går. Utmaningen har främst varit att installationen av kyltornen är uppdelade i två projekt, spridda på anläggningen, som löpt parallellt och med samma personal. Blir det då någon förskjutning i ett av projekten påverkar det hela installationsarbetet.

Som en säkerhetsåtgärd från AstraZenecas sida har varje entreprenör haft ett eget fysiskt lås som man hänger dit på exempelvis en brytare eller avstängningsventil, så att ingen av misstag vrider på en brytare när ansvarig entreprenör är där och jobbar. På detta sätt har många risker kunnat elimineras.

Pandemin satte käppar i hjulet

Liksom övriga världen har Assemblin och AstraZeneca varit tvungna att förhålla sig till Covid-19-pandemin, vilket givetvis komplicerat projektet. Christer Hjert som är avdelningschef för kyla på Assemblin Ventilation i Linköping berättar att danska kontrakterade montörer från leverantören Vestas inte kunde resa in i Sverige på grund av restriktionerna. Detta medförde att Assemblin i stället fick lösa denna del av installationen med egen personal.

– Säkerhetsåtgärderna för att ta sig in på området har också varit mycket noggranna. Tillfälliga mätbodar har satts upp utanför anläggningens grindar där man kontrollerar kroppstemperaturen på varje person som passerar in eller ut. Inom Assemblin har vi också haft egna rutiner som följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Till exempel att medarbetarna sitter med tillräckligt avstånd från varandra i byggbodarna, att alla inte tar rast samtidigt och att alla håller god handhygien. Lyckligtvis har mycket av arbetena skett utomhus, så smittorisken har kunnat minimeras, understryker Robin Wahlström.

Nära samarbete

Att få allt att klaffa i ett multidisciplinärt projekt, på en anläggning med extremt hög säkerhet, där det inte får bli några driftstopp är definitivt en prövning vilket ställer höga krav på samarbete alla parter emellan. Ted Svensson, Senior Engineering Project Manager på AstraZeneca är mycket nöjd med samverkan:

– Samarbetet med Assemblin har varit väldigt lyckosamt skulle jag vilja säga. När vi har lyft upp problem så har de haft en bra approach till det och verkligen varit lösningsorienterade.

Så planering och samordning har verkligen fungerat klockrent!