Assemblin som investering

Assemblin ska leverera en god avkastning genom stabil ekonomisk utveckling med kontrollerade risker och ett sunt affärsetiskt förhållningssätt, samt begränsad miljöpåverkan.

Stabilitet med kontrollerade risker

Assemblins verksamhet är relativt konjunkturberoende. Kostnadsstrukturen är flexibel och uppdragsportföljen består av en hög andel serviceuppdrag som ofta är långfristiga och inte konjunkturkänsliga. Projektportföljen är väl diversifierad med ett stort antal kunder som är verksamma i flera sektorer. Andelen bostadsrelaterade projekt är låg.

Väl positionerade på en spännande tillväxtmarknad

Flera drivkrafter ligger bakom den starka installationsmarknaden, inte minst den digitala transformationen och klimatutmaningarna. Assemblin kombinerar det stora företagets styrka och fördelar med det lilla företagets lokala närvaro, och vi är väl positionerade på över 100 strategiska orter i Sverige, Norge och Finland.

Lönsam tillväxt och starka kassaflöden

Assemblin har som målsättning att ha marknadens bästa lönsamhet. Med ett väl utvecklat erbjudande och lokal närvaro skapar vi förutsättningar för en god organisk tillväxt, och våra starka kassaflöden ger oss muskler att även växa genom förvärv. Vi är dock selektiva och förvärvar endast bolag med god lönsamhet och kulturell match.

En sund kultur i en kompetensbaserad och decentraliserad verksamhet

Vår starka övertygelse är att installationsverksamhet drivs bäst lokalt och utifrån teknikområde. Vår verksamhet är därför starkt decentraliserad, och för att kunna vara marknadsledande är den också teknikbaserad. Med hjälp av ett tydligt ramverk kan vi samtidigt upprätthålla en god etisk standard, en gemensam kultur baserad på gemensamma värderingar och hållbarhetsambitioner.