Integritetspolicy

Assemblin kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, inklusive EU:s Dataskyddsförordning (2016/679/EC) som gäller från och med 25 maj 2018. Denna Integritetspolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss eller som samlas in. Denna policy finns tillgänglig på www.assemblin.se.

Assemblin kommer inte lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges häri.

Assemblin kan komma att behandla dina personuppgifter om du ingår avtal med Assemblin, eller inför att Assemblin ingår avtal med dig. Assemblin kan vidare behandla dina uppgifter om du företräder en juridisk person som Assemblin har ingått avtal med, eller kan komma att ingå avtal med.

Assemblin kan därvid komma att behandla några eller alla av följande personuppgifter:

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer (mobil och/eller fast)
  • Arbetsgivare

Om du kontaktar Assemblin per telefon, brev eller e-post, kan vi också komma att lagra korrespondensen, vilket kan innehålla personuppgifter.

Ändamål med och rättslig grund för behandling

Assemblin behandlar dina personuppgifter för att Assemblin ska kunna fullgöra avtal som ingåtts mellan dig och Assemblin, eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan avtalet ingås (EU:s Dataskyddsförordning Artikel 6.1 b).

Assemblin har vidare ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att lämna information och marknadsföring om Assemblin och den verksamhet som bedrivs (EU:s Dataskyddsförordning Artikel 6.1 f). Du har alltid rätt att tacka nej till marknadsföring från oss, genom att använda dig av länken som alltid finns med i vår e-post vid utskick, eller genom att kontakta oss enligt nedan.

Assemblin kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån Assemblin är skyldig att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet (EU:s Dataskyddsförordning Art 6.1c).

För att ingå avtal med Assemblin är det en förutsättning att du tillhandahåller efterfrågade personuppgifter. Assemblin kan inte ingå avtal med dig eller den juridiske person du företräder utan dessa uppgifter.

Mottagare av uppgifter

Assemblin kan komma att låta personuppgiftsbiträden behandla personuppgifter genom dels lagring av data, dels drift och support av våra system. Personuppgiftsbiträdet kan även komma att läsa, ordna samt överföra personuppgifter enligt instruktion från Assemblin.

Personuppgiftsbiträden lagrar endast dina personuppgifter på servrar som ligger inom gränsen mellan EU och EES och som kontrolleras av Personuppgiftsbiträdet.

Assemblin kan komma att lagra annonser och filmer hos personuppgiftsbiträde med säte i USA. För det fall personuppgifter överförs till tredje land, kommer detta endast ske till ett sådant land, där EU-kommissionen fattat beslut om att adekvat skyddsnivå föreligger, eller till annat land om lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning, såsom att standardiserade dataskyddsbestämmelser har tecknats. Överföring sker endast om Assemblin kan säkerställa en i allt väsentligt likvärdig skyddsnivå för uppgifterna som inom EU och EES.

Lagring och behandling

Assemblin kommer att behandla dina personuppgifter med anledning av ingångna avtal under den tid som avtalet löper, samt under den tid därefter som är nödvändig för att fullgöra alla åtaganden enligt avtalet mellan dig och Assemblin.

Assemblin kommer därefter att spara sådana uppgifter som Assemblin enligt lag är skyldig att spara, under den tid som lag eller myndighetsbeslut stipulerar, såsom t ex bokföringsmaterial.

Assemblin sparar kontaktuppgifter för marknadsföring och information. Assemblin sparar sådana uppgifter i maximalt två år från det datum då uppgifterna lämnades. Har uppgifterna lämnats före den 25 maj 2018 sparas uppgifterna i två år från det datumet. Vill du inte längre ha sådan marknadsföring och information kan du meddela oss detta och då raderar vi de personuppgifter som behandlas i detta syfte.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära bekräftelse på om Assemblin behandlar dina personuppgifter, samt tillgång till dessa personuppgifter på sätt anges i EU:s Dataskyddsförordning.

Du har vidare rätt att begära rättelse av dina personuppgifter, samt radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen (om förutsättning finns enligt EU:s Dataskyddsförordning). Vidare föreligger en rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit i ett strukturerat, allmän använt och maskinläsbart format (portabilitet).

Du har även rätt att inge klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten, www.datainspektionen.se

Vänligen notera att vi kommer att göra en identitetskontroll vid begäran enligt ovan för att säkerställa att eventuella åtgärder enligt begäran är korrekta och i enlighet med lag.

Säkerhet

Assemblin behandlar dina personuppgifter på ett sätt som uppfyller de principer som följer av EU:s Dataskyddsförordning (Art 5). Assemblin behandlar dina personuppgifter på ett sätt som säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller oavsiktlig skada.

Assemblin använder säkra servrar där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom organisationen, samt hos Personuppgiftsbiträdet och dennes underbiträde, med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Ändringar i denna integritetspolicy

Assemblin förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på Assemblins hemsida.

Kontaktinformation

Assemblin
Västberga Allé 1
126 30 Hägersten
Tel: 010-472 60 00
E-post: info@assemblin.se