Ett hållbart värdeskapande

Assemblins verksamhet bygger på en hållbar affärsmodell där värdeskapande för människor och miljö är en förutsättning för en positiv utveckling över tid.

Vår definition av hållbarhet

Vår målsättning är att bedriva en lönsam och sund verksamhet med respekt för vår omvärld, och att vi ska hushålla med egna och andras resurser. Det innebär att vi ska vara varsamma om våra medarbetare och andra resurser vi använder i vår verksamhet och att vi ska ta hänsyn till den påverkan som våra service- och installationstjänster ger upphov till. På så sätt bidrar vi till en positiv samhällsutveckling.

Hållbarhetsstyrning på Assemblin

I Assemblins decentraliserade organisation drivs hållbarhetsarbetet inom varje affärsområde. För nödvändig samordning och uppföljning har en central Hållbarhetskommitté etablerats. Hållbarhetskommitténs uppgift är att bevaka lagstiftningen, följa upp olika hållbarhetsinitiativ som genomförs i vår verksamhet, kanalisera och sprida goda idéer samt bereda underlag för gemensamma frågor för beslut i koncernledningen. Sammankallande för Assemblins hållbarhetskommitté är koncernens kommunikationschef, Åsvor Brynnel.

Kontakta hållbarhetskommittén

Läs vår hållbarhetspolicy

Våra materiella och väsentliga hållbarhetsaspekter

Assemblin har definierat tretton materiella aspekter som är särskilt viktiga ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi jobbar aktivt med dessa frågor på olika sätt, och följer också upp hur det går genom att analysera olika nyckeltal. Vartannat år genomförs en väsentlighetsanalys där våra mest väsentliga hållbarhetsaspekter identifieras. 

Väsentliga hållbarhetsaspekter