Bolagsstyrning på Assemblin

Genom en väl strukturerad verksamhet, aktivt kontrollarbete och sund företagskultur säkerställs ett uthålligt värdeskapande med begränsade risker enligt de krav som ställs på ett svenskt bolag med noterade värdepapper.

Assemblins moderbolag Assemblin Caverion Group AB, (tidigare Assemblin Group AB) organisationsnummer 559427-2006, har sitt säte i Sverige och genomförde i juli 2023 en refinansiering genom emittering av obligationer som då noterades på den internationella värdepappersmarknaden TISE (CI). Refinansieringen innebar att tidigare emitterade obligationer 2019 (noterade på TISE Cl i januari 2020) löstes in.

Det innebär att bolagsstyrningen i Assemblin utgår från svensk lagstiftning samt regelverket för emittenter på TISE (CI). Därutöver har Assemblin valt att tillämpa den svenska koden för bolagsstyrning och principerna i FN:s ”Global Compact”.

Därutöver finns inom bolaget även interna styrdokument som gäller för hela bolaget.

Bolagsstyrningsrapporter

Från och med verksamhetsåret 2019 publicerar Assemblin bolagsstyrningsrapporter som en del av bolagets publika Års- och Hållbarhetsredovisningar.

Bolagsstyrningsrapport 2023

Bolagsstyrningsrapport 2022

Bolagsstyrningsrapport 2021

Bolagsstyrningsrapport 2020

Bolagsstyrningsrapport 2019

Operativ styrning i en decentraliserad miljö

Med insikten om att de flesta installationsuppdrag är lokala och för att kunna säkerställa marknadsledande kompetens har Assemblin en starkt decentraliserad och teknikorienterad organisation.

För att tillvarata stordriftsfördelar, minimera risker samt säkerställa effektivitet och en sund kultur finns dock en tydlig definierad koncerngemensam plattform baserad på ett ramverk med gemensamma värderingar, gemensamma policyer och vägledande principer. De koncerngemensamma policyer som Assemblins styrelse och koncernledning fastställer årligen är en viktig del av detta ramverk.