Bolagsstyrning på Assemblin

Genom en väl strukturerad verksamhet, aktivt kontrollarbete och sund företagskultur säkerställs ett uthålligt värdeskapande med begränsade risker enligt de krav som ställs på Assemblin som ett svenskt bolag med noterade värdepapper.

Assemblins moderbolag Assemblin Financing AB (publ) har sitt säte i Sverige och har sedan december 2019 obligationer som i januari 2020 noterades på den internationella värdepappersmarknaden TISE (CI).

Det innebär att bolagsstyrningen i Assemblin utgår från svensk lagstiftning samt regelverket för emittenter på TISE (CI). Därutöver har Assemblin valt att tillämpa den svenska koden för bolagsstyrning och principerna i FN:s ”Global Compact”.

Därutöver finns inom bolaget även interna styrdokument som gäller för hela bolaget.