Assemblin accelererar den digitala transformationen

Assemblin ska vara bäst på att tillvarata möjligheterna med ny teknik. För att lyckas krävs ett strukturerat sätt att kanalisera och utveckla de många initiativ som föds i vår verksamhet i syfte att öka kundnyttan och den interna effektiviteten.

Digitaliseringsagendan ger struktur

Den tekniska utvecklingen går fort, och för att kunna försvara positionen som det ledande installationsbolaget är det viktigt att vi på Assemblin förstår och tillvaratar möjligheterna med ny teknik. Det innebär att vi aktivt letar efter lösningar som vi kan använda för att förbättra vår leverans eller förenkla vårt arbete.

Assemblin har en gemensam digital agenda med tydliga mål för vad vi vill uppnå i vårt digitaliseringsarbete. Digitaliseringsagendan innehåller även en gemensam arbetsmetodik och styrmodell för att accelerera vår digitala transformation.

Lokala idéer – gemensamma prioriteringar

Kraften i ett bestående utvecklings- och innovationsarbete måste vara lokalt. Det är i själva leveransen och i mötet med våra kunder som behoven uppstår och de värdeadderande lösningarna identifieras. Det gäller självklart också utveckling baserad på ny teknik. I varje affärsområde finns därför en dedikerad resurs som har i uppgift att kartlägga de lokala initiativen och driva på det lokala digitaliseringsarbetet.

För koncerngemensam samordning och stöd har också en digitaliseringsstyrgrupp med representanter från alla affärsområden etablerats. Styrgruppens ansvar är att följa upp, prioritera och besluta om central delfinansiering av de lokala initiativen. Resultatet följs löpande upp i såväl koncernledning som i koncernens styrelse.