”Vi hänger med i utvecklingen mot en fossilfri byggbransch”

I Norge har de stora byggaktörerna börjat efterfråga klimatredovisning av byggmaterial från sina underentreprenörer. Bengt Johnsen, HMS-chef på Assemblin Norge, har därför initierat en pilotstudie om klimatredovisning av produktinköp. Projektet drivs i samarbete med Assemblins övriga affärsområden i Sverige och Finland.

Bygg- och fastighetssektorn ger upphov till en betydande andel utsläpp av växthusgaser, i Europa så mycket som 40% (källa: www.forskningsradet.no) om man räknar in såväl byggfasen, driftsfasen och avvecklingsfasen. Bara byggprodukterna utgör 20-25% (källa: www.regjeringen.no) av dessa utsläpp.

Upprinnelsen till intresset för klimatredovisning i Norge är att byggbranschen de senaste åren har varit mycket engagerade i det digitala skiftet och därmed velat skapa gemensamma plattformar för olika typer av data, till exempel hållbarhetsvärden. Att stora byggprojekt, som exempelvis utbyggnaden av flygplatsen Gardemoen, har haft ett stort miljöfokus har också bidragit till att byggaktörerna satt press på sina underentreprenörer att kunna redovisa sina produkters utsläpp.

– Det började med att de stora byggaktörerna för några år sedan började efterfråga klimatredovisning på vissa av de produkter som vi använder oss av. Däremot fick vi inga svar på vad exakt det var som vi skulle klimatredovisa, utan aktörerna hänvisade bland annat till BREEAM och EPD (environmental product declaration), berättar Bengt Johnsen.

Bengt Johnsen och hans kollegor satte sig ner och gick igenom vilken typ av miljödata som skulle vara relevant att efterfråga från sina grossister för att kunna möta byggaktörernas krav. De kom fram till att råvaruutvinning, transport till fabriken, produktion samt transport till grossisten, var de variabler som skulle uppfylla kundernas önskemål på miljöredovisning. Det vill säga koldioxidutsläppen för första delen av en produkts livscykel.

– Eftersom Assemblin är så stora krävs det att vi går i bräschen för den här utvecklingen. Och också delar med oss av informationen till andra installationsföretag, menar Bengt Johnsen.

Handlar om överlevnad

Bengt Johnsens förhoppning är att kunna leverera minst två projekt under 2021 med ingående fakta kring olika produkters miljöbelastning. Han har haft möten med de stora leverantörerna som nu jobbar för fullt med att kunna tillmötesgå Assemblins krav. Nästa steg blir att sätta tydliga kvalitetskrav på produkterna gentemot importörer, producenter och grossister. Och att internt titta på hur olika discipliner, alltifrån IT, inköp och utveckling till HR och ledningsgruppen kan arbeta ännu bättre tillsammans för att utveckla miljöarbetet.

– Till syvende och sist handlar det ju om överlevnad, att vi förstår det här och tänker lite nytt. I byggsektorn har vi inte varit vana vid att blicka så långt framåt, framtiden har bara sträckt sig till ett projekts sluttid, kanske max ett halvår. Men nu måste vi vara på tårna, för att hänga med i utvecklingen mot en fossilfri byggbransch, konstaterar Bengt Johnsen.

Hur ska Assemblin bli ledande på miljöarbete inom installationsbranschen?

–  Assemblin Norge har haft som mål de senaste tre åren att reducera sina koldioxidutsläpp med 80 ton om året oavsett tillväxt och produktionsökning. Från 2021 kommer vi att formulera en ny målsättning och då gå över till en procentsats istället. Vi har successivt arbetat med att byta ut vår fordonsflotta från fossildrivna bilar till elbilar, nu återstår att ta krafttag på produktsidan, konstaterar Bengt Johnsen.

Tre frågor till…

Johan Holmqvist, verksamhetsutvecklingschef på Assemblin VS och medlem i Assemblinkoncernens hållbarhetskommitté.

Hur arbetar Assemblin i Sverige med frågan om klimatredovisning av produkter? 

– Den studie som Bengt Johnsen driver i Norge gällande klimatredovisning av produkter följer vi i ett gränsöverskridande samarbete i Assemblinkoncernen, och från Sveriges sida ger vi input till Norge i frågan.

Klimatdeklarationer för nybyggnation kommer att införas i Sverige 2022. Hur kommer det att påverka installationsbranschen?

– Myndighetskravet träffar inte installationsbranschen direkt i och med att det är materialtillverkning, materialtransport och produktionsskedet som ska klimatdeklareras. Däremot har Boverket fått signaler om att även installationer kan komma att inkluderas, men då först 2027. Till det datumet kommer installationsbranschen självklart att vara förberedda på ett nytt direktiv, men vi kommer säkert att ha påbörjat det arbetet tidigare. Att få ner koldioxidutsläppen från såväl uppförandeskedet som driftsskedet är en högt prioriterad fråga både från regeringens sida och från installationsbranschen själva. Men jag tror att beställarledet kommer att föregå lagstiftningen och kräva att klimatdeklarationer även ska innefatta installationer före 2027, i likhet med den utveckling som nu sker i Norge. Detta eftersom beställarna kommer att vilja veta vilka utsläpp deras investeringar har lett till.

Vilka mål har Assemblin på koncernnivå för minskning av koldioxidutsläpp?

– Vårt affärsmål är att sänka våra koldioxidutsläpp med 10 procent per år. Vi tittar framförallt på de koldioxidutsläpp där vi har en egen påverkan, såsom transporter och köp av el.