Resan mot ett klimatneutralt samhälle

2019 antog Assemblins styrelse en ny klimatstrategi som innebär att Assemblin ska gå i takt med omvärldens omställning till ett klimatneutralt samhälle. För att klara det har vi valt att komplettera vår klimatstrategi med en klimatagenda, som är en mer konkret klimatplan för hur omställningen ska ske.

Bakgrund och utgångspunkt

För att vara en relevant samhällsaktör måste vi vara i takt med vår samtid, och när det gäller klimat- & energifrågan är de klimatpolitiska ambitionerna i vår omvärld en självklar utgångspunkt. Det innebär att vi måste förhålla oss till det globala klimatavtalet i Paris (”Parisavtalet”), som alla de nordiska länderna har ratificierat, samt till de nationella mål och handlingsplaner för att uppnå nettonoll-utsläpp som presenterats i Sverige, Norge och Finland.

2020 antog därför Assemblin en klimatagenda som presenterar mål och handlingsplaner för en successiv övergång till en koldioxidneutral verksamhet i linje med de nationella klimatmålen. Planen innehåller även konkreta etappmål och även formerna för styrning och uppföljning.

Vår klimatpåverkan

Generellt sett är Assemblins klimatavtryck begränsat. De direkta koldixidutsläpp vår verksamhet genererar och kan kontrollera är i huvudsak utsläpp från fordonsbränsle (scope 1), utsläpp från köpt energi, främst uppvärmning av egna kontor (scope 2), och från affärsresor (del av scope 3). Av dessa är utsläpp från fordonsflottan den klart största.

Därutöver ger Assemblins verksamhet upphov till en indirekt klimatpåverkan via koldioxidutsläpp i hela värdekedjan (scope 3), inte minst vid utvinning och tillverkning av inköpt material samt transporter till/från inköpsställen. Eftersom tillgången på relevant miljödata för installationsprodukter i dagsläget är begränsad försvåras korrekta beräkningar av utsläppen från scope 3.

Mer om våra utsläppskällor och utsläpp finns beskrivet i vår hållbarhetsrapport som presenteras årligen. 

Övergripande klimatmål – vår utfästelse

Assemblins långsiktiga klimatmål är att vi ha en klimatneutral verksamhet[1] (”climate neutral operations”) 2040. Det innebär att vår verksamhet senast 2040 inte ska ha några direkta nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, och därefter uppnå negativa utsläpp. Vi ska även verka för att våra indirekta utsläpp ska minska.

Som delmål ska våra direkta koldioxidutsläpp ha minskat med minst 50 procent till år 2030 och med minst 85 procent till år 2040 (med år 2019 som bas). För de kvarvarande fossila utsläppen kan klimatkompensation göras.

Klimatplan baserad på tydliga etappmål

Alla delar av verksamheten behöver involveras för att klimatomställningen ska lyckas. För särskilt viktiga områden har Assemblin satt upp särskilda etappmål som gäller hela koncernen. Utöver detta kan även lokala klimatplaner upprättas.

De koncerngemensamma etappmålen har satts för Assemblins främst utsläppsområden:

 • Utfasning av fossilt bränsle och successiv övergång till fossilfria servicebilar
  För närvarande är det för kort räckvidd på eldrivna transportbilar, och laddningsmöjligheterna i Sverige och Finland är otillfredsställande. Utvecklingen går dock fort, och på sikt ska Assemblins fordonsflotta växlas över till fossilfria fordon (el, HVO och Biogas). Som etappmål ska minst 50 procent av nyinköpta servicebilar vara fossilfria år 2030, 75 procent vara fossilfria år 2035. År 2040 ska 100 procent av bilflottan vara fossilfri (förutom i undantagsfall beslutade i affärsområdenas ledningsgrupper). Under tiden ska gamla modeller fasas ut och, där det är möjligt, mindre modeller användas.
 • Förmånsbilspolicy som anpassas till EU:s normer för utsläppsgränser vid nybilsproduktion
  Införande av en gemensam förmånsbilspolicy som är anpassad till EU:s normer för utsläppsgränser vid nybilsproduktion. Gränsvärden för nyinköp skärps från och med 2025 till 95 gram CO2/km som snitt för biltillverkarnas nybilsproduktion.
 • Klimatneutral uppvärmning av våra kontor från och med 2030
  Fossilfri el ska användas för uppvärmning av våra kontor där det är möjligt och där det inte är det ska klimatkompensation ske från och med 2030.
 • Klimatneutrala resor från 2030
  Successivt minska resande genom ökad nyttjande av distansmötesteknik. För sträckor under 50 mil ska tåg eller bil vara huvudalternativet. För de utsläpp våra resor genererar ska vi från och med 2030 klimatkompensera för utsläppen.
 • Ökad cirkuläritet och resurseffektivitet
  Alla resurser, och i synnerhet fossila, måste användas så effektivt som möjligt. Vi ska ställa krav på möjlighet att källsortera på alla våra arbetsplatser och kontor, och där det inte sker ska vi själva ombesörja källsortering i så hög utsträckning som möjligt. I den mån det är möjligt ska spillmaterial tas om hand och återanvändas. I alla projekt och arbeten ska vi anlägga ett livscykelperspektiv och i första hand föreslå lösningar och produkter med lång livslängd.
 • Krav på leverantörer
  Assemblin ska också uppmuntra och ställa krav på våra leverantörer att verka för en omställning till fossilfri verksamhet och utveckling av klimatneutrala produkter.
 • Proaktivitet i förhållande till våra kunder
  Aktivt bidra till våra kunders omställningsprocess genom att stärka vår kompetens inom energieffektivisering. Vi ska också aktivt delta i omställningen genom ett väl utvecklat erbjudande inom energieffektivisering, laddstolpar etc.
 • Kommunikation och engagemang
  Kommunicera våra ansträngningar och bidra till branschens utveckling genom att dela med oss av vår kunskap och erfarenhet. 

Styrning och uppföljning

Ansvaret för genomförandet av klimatagendan ligger i Assemblins affärsområden, men genom att löpande mäta och följa upp utvalda nyckeltal följs utvecklingen upp centralt. Uppföljning och analys sker via Assemblins hållbarhetskommitté och redovisas halvårsvis i koncernledningen och styrelsen samt årligen i vår externa hållbarhetsredovisning.

[1] Som direkta utsläpp från vår verksamhet definieras scope 1, 2 och utsläpp från affärsresor