"Små förändringar kan ge stor klimateffekt"

Att beräkna installationssystemens klimatpåverkan innebär vissa utmaningar, men med hjälp av schablonberäkningar har vi kommit en god bit på väg.

I slutet av 2022 deltog Assemblin Ventilation i ett projekt som syftade till att minska klimatpåverkan i byggnader. Projektet initierades av Malmö Stad och har varit ett samarbete mellan flera bygg- och installationsaktörer.

- Vår uppgift har varit att göra klimatberäkningar på de planerade installationslösningarna och sedan föreslå förändringar för att minska klimatpåverkan. Det har ett otroligt givande projekt som resulterat i att vi med små förändringar har lyckats minska installationernas klimatpåverkan med 30 – 35 procent, säger Daniel Barnekow, verksamhetsutvecklare på Assemblin Ventilation.

Assemblins beräkningar i det aktuella projektet har inkluderat ventilations- och kylsystem samt radiatorsystem och rör till kylbafflar i ett 9 000 kvm kontorshus med 8 våningar och en källare.

Att göra klimatberäkningar för installationssystemen är inte helt enkelt eftersom det i dagsläget saknas klimatdata (EPD:er) för många installationsprodukter. Daniel berättar att projektet har löst detta problem genom schablonberäkningar.

- Vi har använt de verkliga EPD:er som finns tillgängliga i den miljödatabas vi har använt. För övriga produkter har vi gjort beräkningar utifrån material och viktmängder samt lagt på 20 procents tillägg för felmarginal. Den här schablonberäkningen har visat sig stämma ganska bra när vi har gjort kontrollberäkningar som vi har jämfört med de verkliga EPD:erna, förklarar Daniel.

Dessa beräkningar inkluderar installationsprodukternas klimatpåverkan i produktskedet, dvs från råvaruhantering och transport till bearbetning/tillverkning (skede A1 – A3). För att även inkludera klimateffekterna av transporter till byggplatsen (A4) har också schabloner baserade på tidigare erfarenheter inluderats. Även dessa schabloner har kontrollerats mot verkliga beräkningar som Assemblin har erhållit från en grossist och visat sig stämma ganska bra.

- När vi summerade klimatberäkningarna kunde vi konstatera att vårt utgångsförslag totalt sett genererade koldioxidutsläpp på cirka 318 000 kg, vilket motsvarar drygt 35 kg koldioxid/kvm. Detta kan jämföras med koldioxidutsläppen för byggproduktionen som i den här typen av byggnader normalt ligger på 300 – 350 kg koldioxid/kvm.

Nästa steg i arbetet var att ta fram förslag på åtgärder för att minska klimatbelastningen vilket resulterade i ett överraskande positivt resultat.

- Genom att göra små förändringar i vårt ursprungsförslag, som till exempel att byta till VAV-lösningar med varierande flöden i olika fall och att byta material i rören till kylbafflarna, kunde vi minska installationernas klimatpåverkan med 30 – 35 procent utan att fördyra projektet, berättar Daniel.

En viktig slutsats från projektet är att materialval och systemval spelar stor roll för installationernas klimatpåverkan. Generellt sett kan man säga att ju tyngre material desto högre blir koldixoidavtrycket, och det är därför ingen överraskning att ventilationssystemen normalt sett ligger på 20 – 30 kg koldixid/kvm vilket är jämförbart med övriga system som totalt sett ligger på cirka 30 kg/kvm. Daniel understryker att det finns mycket att vinna på att göra klimatberäkningar och utifrån resultatet skruva på lösningarna.

- Detta pilotprojekt har givit mersmak. Assemblins vision är att skapa smarta och hållbara installationslösningar, och klimatberäkningarna ger oss ett verktyg som bidrar till det. Sedan ett år tillbaka har Assemblin etablerat en central arbetsgrupp som förbereder mer förfinade klimatkalkyler som kan utföras så snart vi får tillgång till maskinläsbar klimatdata - men i dagsläget kan vi komma en bra bit på väg genom den här typen av schablonberäkningar. Vi kommer definitivt att fortsätta detta arbete och även inkludera påverkan i byggnadens användningsfas. Det är bra för oss, för våra kunder – och inte minst för vår miljö, avslutar Daniel.