Framgångsrika partneringuppdrag

Assemblin har medverkat i ett stort antal partneringuppdrag under de senaste åren. Som ett av Nordens ledande installationsbolag har vi den kompetens och erfarenhet som krävs för ett aktivt deltagande redan i förstudien och projekteringen, och vi tar sedan fullt ansvar även för samordning, installation och driftsättning av de tekniska installationerna.

I ett partneringprojekt samverkar flera parter i ett byggprojekt, vilket innebär att ansvar och risker men även möjligheter delas gemensamt. Partnering bygger på förtroende och öppenhet mellan parterna, där beställare och entreprenörer jobbar strukturerat och i samförstånd mot samma mål och hjälps åt att identifiera förbättringsmöjligheter och lösa problem som uppstår. 

Framgångsfaktorer i partneringprojekt

Vi har lärt oss att det finns några viktiga faktorer som är avgörande för ett framångsrikt och effektivt partneringsamarbete:

 • Tidig involvering
  Genom att alla parter får möjlighet att påverka redan i planerings-/projekteringsfasen erhålls fler perspektiv på den slutliga lösningen. Erfarenheten visar att en nära samverkan mellan designers, kalkylerare och personer från produktionen ger en mer kostnadseffektiv arbetsprocess och bättre slutresultat. För vår del handlar det om att bidra med kvalificerad fastighetsteknisk kompetens vilket är värdefullt vid utformning av systemlösning, materialval, produktionsmetoder etc.

 • Öppenhet och samverkan
  Ett förtroendefullt och öppet samarbete som präglas av lyhördhet och prestigelöshet är nyckeln till framgång i alla samarbeten, och inte minst vid partnering. Vi tror på hög transparens, ärlighet och ett öppet samarbetsklimat där alla parter arbetar tillsammans för uppdragets bästa. Delaktig föder engagemang och minskar risk för suboptimering – alla parter hjälps åt för att tillsammans lösa de problem som uppstår och för att nå ett bra resultat istället för att maximera den egna insatsen.

 • Gemensamma mål och gemensamma ekonomiska intressen
  Väl genomförda partneringprojekt inleds med att projektets målbild, specifika förutsättningar och struktur tydliggörs i en gemensam programförklaring. En viktig utgångspunkt i detta arbete är beställarens vision, önskemål och behov. Andra specifika förutsättningar kan vara byggtid, önskad standard och användarkomfort (luftkvalitet, ändamål, belastning etc), särskilda säkerhets- eller renlighetskrav, eventuella bygg- eller byggnadscertifieringar, logistikstrategi, särskilda risker, eventuellt pågående verksamhet eller hänsyn till andra intressenter etc. Det är viktigt att denna programförklaring förankras hos alla parter och används för att förtydliga förväntningar på alla parter. Detta leder till att alla känner ett ökat ansvar för projektet och projektets slutmål.

 • En integrerad organisation och väl strukturerad kommunikation
  Genom en gemensam organisation där alla parter integreras uppnås maximal effektivitet, säkerhet och ekonomi och kvalitet. En väl strukturerad och effektiv partneringorganisation har också en tydlig kommunikationsstruktur med tydliga mandat för alla mötesforum. Kontinuerliga avstämningar med alla berörda är avgörande för ett bra samarbete och gör det möjligt att lösa problem som uppstår gemensamt.

Mer information om partneringuppdrag

Vill du veta mer om vår erfarenhet av partneringuppdrag, kontakta gärna någon av våra regionchefer.

Kontakta våra experter