Ägare och styrelse

Om Triton

Assemblin Caverion Group ägs huvudsakligen av Triton. Triton är ett internationellt investmentbolag som grundades 1997. Bolagets målsättning är att bidra till skapandet av bättre företag genom långsiktiga partnerskap. Triton investerar i mellanstora företag med huvudkontor i Europa som är aktiva inom sektorerna industri, affärstjänster och konsument/hälsa.

Tritons fonder har omkring 100 investerare, vilka inkluderar bland andra pensionsfonder, statsägda förmögenhetsfonder, försäkringsbolag och stiftelser. Triton tar hänsyn till miljö, socialt ansvar och ägarstyrning vid investeringsbedömningar och beslutsfattande, vilket gynnar långsiktigt värdeskapande.

Sedan starten har Triton slutfört mer än 60 investeringar och stöttat mer än 260 förvärv.

För mer information, vänligen besök: www.triton-partners.com

Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltning samt styrning, uppföljning och kontroll. Styrelsens arbetsuppgifter anges i Aktiebolagslagen och i Svensk Kod för bolagsstyrning, och arbetet styrs av en arbetsordning som antas av styrelsen varje år. Arbetsordningen styr arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsen, dess ordförande och koncernens vd. Styrelsen antar också instruktioner för dess utskott, för koncernens vd och för den finansiella rapporteringen.

Styrelsen i Assemblin består av fem stämmovalda ledamöter som är valda vid årsstämman den 27 mars 2024 för perioden intill slutet av den årsstämma som hålls 2025. Styrelsen presenteras på assemblincaverion.com:

Styrelsen i Assemblin Caverion Group

Vid styrelsemöten deltar förutom styrelsens ledamöter även koncernchef och CFO, och vid behov andra personer från bolaget. Koncernens chefsjurist är styrelsens sekreterare.