Ägare och styrelse

Om Triton

Assemblin ägs av Triton sedan 2015. Triton är ett internationellt investmentbolag som grundades 1997. Bolagets målsättning är att bidra till skapandet av bättre företag genom långsiktiga partnerskap. Triton investerar i mellanstora företag med huvudkontor i Europa som är aktiva inom sektorerna industri, affärstjänster och konsument/hälsa.

Tritons fonder har omkring 100 investerare, vilka inkluderar bland andra pensionsfonder, statsägda förmögenhetsfonder, försäkringsbolag och stiftelser. Triton tar hänsyn till miljö, socialt ansvar och ägarstyrning vid investeringsbedömningar och beslutsfattande, vilket gynnar långsiktigt värdeskapande.

Sedan starten har Triton slutfört mer än 60 investeringar och stöttat mer än 260 förvärv.

För mer information, vänligen besök: www.triton-partners.com

Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltning samt styrning, uppföljning och kontroll. Styrelsens arbetsuppgifter anges i Aktiebolagslagen och i Svensk Kod för bolagsstyrning, och arbetet styrs av en arbetsordning som antas av styrelsen varje år. Arbetsordningen styr arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelsen, dess ordförande och koncernens vd. Styrelsen antar också instruktioner för dess utskott, för koncernens vd och för den finansiella rapporteringen.

Styrelsen i Assemblin består av sex stämmovalda ledamöter (se nedan), som är valda för perioden intill slutet av den årsstämma som hålls 2022. Vid styrelsemöten deltar förutom styrelsens ledamöter även Assemblins koncernchef och CFO, och vid behov andra personer från bolaget. Assemblins chefsjurist är styrelsens sekreterare.

Mer om styrelsens utskott

Styrelse

 • Mats_Jönsson©Fond&Fond-square_2000px.jpg

  Ordförande

  Mats Jönsson

  Visa CV

  Född 1957. Styrelseledamot sedan 2017 och styrelseordförande sedan 2023. Ledamot i projektutskottet och ordförande i ersättningsutskottet.

  Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Tidigare befattningar inkluderar VD och koncernchef för Coor Service Management samt flertalet befattningar inom Skanska, däribland VD och koncernchef för Skanska Services.

  Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande i Bonava AB (publ), Played Top Holding AB (del av Lekolarkoncernen) och Tengbomgruppen Holding AB. Styrelseledamot i Mats Jönsson i Stockholm AB och NCC Aktiebolag. Styrelseledamot i Bostadsrättsföreningen Totten 2:60.

  Oberoende i förhållande till Assemblin och koncernledningen, oberoende i förhållande till större aktieägare. 

 • Susanne_Ekblom©Fond&Fond _06A2462-Redigera_square_2000px.jpg

  Styrelseledamot

  Susanne Ekblom

  Visa CV

  Född 1966. Styrelseledamot sedan 2019. Ordförande i revisionsutskottet.

  Utbildning och arbetslivserfarenhet: BSc i företagsekonomi från Stockholms universitet. Tidigare befattningar inkluderar VD och koncernchef för Vectura Fastigheter, CFO för Investor, CFO för SVT, flertalet befattningar inom Scania. 

  Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Norstat AS och Sjunde AP-fonden. Ägare, styrelseledamot och konsult i Susanne Ekblom AB. 

  Oberoende i förhållande till Assemblin och koncernledningen samt oberoende i förhållande till större aktieägare. 

 • TRITON_8301_CLR.jpg

  Styrelseledamot

  Hans Petter Hjellestad

  Visa CV

  Född 1991. Styrelseledamot sedan 2022. Ledamot i revionsutskottet och ledamot i ersättningsutskottet.

  Utbildning och arbetslivserfarenhet: Ekonomie kandidatexamen med företagsekonomisk inriktning från Handelshögskolan i Norge (NHH). Hans Petter har tidigare erfarenhet från investeringar på Morgan Stanley.

  Övriga pågående uppdrag: Investment Professional på Triton. 

  Oberoende i förhållande till Assemblin och koncernenledningen, inte oberoende i förhållande till majoritetsägare.

 • P-I Persson square.jpg

  Styrelseledamot

  Per-Ingemar Persson

  Visa CV

  Född 1956. Styrelseledamot sedan 2021. Ordförande i projektutskottet och ledamot i revisionsutskottet.

  Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola. Tidigare befattningar inkluderar VD för Skanska Sverige, NVS (numera del av Assemblinkoncernen) och Veidekke Sverige.

  Övriga pågående uppdrag: Styrelseledamot i Bonava AB (publ), Veidekke ASA (publ), SKT AB och Alunda Polyten AB. Styrelseledamot och delägare i PEKE Konsult AB. Styrelseledamot i Bostadsrättsföreningen S:t Nikolaus.

  Oberoende i förhållande till Assemblin och koncernledningen samt oberoende i förhållande till större aktieägare. 

 • Prahl-No-logojpg.jpg

  Styrelseledamot

  Peder Pråhl