Intern kontroll och riskhantering

Assemblin eftersträvar en effektiv bolagsstyrning som tillvaratar framtida möjligheter med kontrollerade risker.

Assemblins styrelse har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltning samt styrning, uppföljning och kontroll. Styrelsens arbete regleras i en arbetsordning som fastställs årligen. Detta inkluderar även arbetet i styrelsens utskott, ansvarsfördelningen mellan koncernchef och styrelse samt krav på finansiell rapportering.

För att säkerställa en effektiv bolagsstyrning har styrelsen även antagit ett antal koncernövergripande policyer och skapat en organisationsstruktur med tydliga roller och tydligt ansvar. Inom koncernen finn en delegationsordning med besluts- och attestnivåer som följer organisationsstrukturen.

En strukturerad riskhanterings- och internkontrollprocess

Koncernens styrelse och ledning har det yttersta ansvaret för Assemblins riskhantering som styrs genom en koncerngemensam riskhanteringspolicy och riskhanteringsprocess. I syfte att begränsa bolagets risker och säkerställa en korrekt och tillförlitlig finansiell rapportering utförs regelbundet olika kontrollaktiviteter kopplade till koncernens nyckelprocesser.

Revisionsutskottet följer löpande upp de interna kontrollerna i syfte att säkerställa kvalitet i processerna. Styrelsen utvärderar löpande behovet av en särskild internrevisionsfunktion men har tills vidare bedömt att de processer som inrättats är tillräckliga utifrån Assemblins position och behov.

Operativ styrning i en decentraliserad miljö

Med insikten om att de flesta installationsuppdrag är lokala och för att kunna säkerställa marknadsledande kompetens har Assemblin en starkt decentraliserad och teknikorienterad organisation.

För att tillvarata stordriftsfördelar, minimera risker samt säkerställa effektivitet och en sund kultur finns dock en tydlig definierad koncerngemensam plattform baserad på ett ramverk med gemensamma värderingar, gemensamma policyer och vägledande principer. De koncerngemensamma policyer som Assemblins styrelse och koncernledning fastställer årligen är en viktig del av detta ramverk.