Intern kontroll och riskhantering

Från och med 1 april 2024 är Assemblin en del av ett ledande nordeuropeiskt tekniskt service- och installationsföretag - Assemblin Caverion Group. Informationen nedan speglar tidigare arbete i Assemblin. För mer information om den sammanslagna koncernen, se assemblincaverion.com.

Strukturerat arbete med intern kontroll

Styrelsens ansvar för den interna kontrollen regleras i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen (1995:1554) och Svensk Kod för bolagsstyrning. Därutöver har Assemblin antagit en policy för intern kontroll i vilken de grundläggande principerna för Assemblins interna kontroll fastställs. Den interna kontrollen ska säkerställa att den externa finansiella rapporteringen är rimligt tillförlitlig och upprättad i enlighet med god redovisningssed, att tillämpliga lagar och regler efterlevs och att andra krav på noterade bolag uppfylls.

Intern kontroll och styrning inom Assemblin bygger på en struktur av styrande dokument, processer samt definierade roller och ansvarsområden. Denna struktur tar utgångspunkt i det internationella ramverket COSO (The Committee of Sponsring Organizations of the Treadway Commission).

Styrelsens revisionsutskott är oberoende till förhållande till Assemblins koncernledning i dess övervakning av den internal kontrollen och har ett särskilt ansvar för kvalitetssäkring av den finansiella rapporteringen samt att övervaka Assemblins arbete med intern kontroll. Styrelsen utvärderar löpande behovet av en särskild internrevisionsfunktion men har tills vidare bedömt att de processer som inrättats är tillräckliga utifrån Assemblins position och behov.

En tydlig riskhanteringsprocess

Koncernens styrelse har det yttersta ansvaret för Assemblins riskhantering som styrs genom en koncerngemensam riskhanteringspolicy och riskhanteringsprocess. Riskhanteringsprocessen ska säkerställa att beslut och investeringar är förenliga med Assemblins riskprofil och att effektiva kontrollfunktioner tillmpas för att hantera väsentliga risker. Utöver den operationella riskhanteringen hanteras riskerna inom den finansiella rapporteringen särskilt.

Styrelsen utvärderar och granskar riskhanteringsramverket inklusive bolagets toppriskrapport två gånger per år.