Externa revisorer

Enligt bolagsordningen ska årsstämman utse minst en och högst två externa, oberoende auktoriserade revisorer, med eller utan suppleant.

KPMG - av årsstämman vald revisor

Den externa revisionen av koncernens räkenskaper, inklusive av styrelsens och vd:s administration och förvaltning samt av interna kontroll, genomförs i enlighet med International Standards of Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.

Den externa revisorn rapporterar till revisionsutskottet, vd och ledningsgrupperna inom koncernens divisioner. I samband med årsbokslutet presenterar revisorn dessutom sina slutsatser från sin revision för styrelsen.

Den externa revisorn deltar vid minst två styrelsemöten per år. Vid dessa tillfällen ska revisorn föra diskussioner med styrelsen utan att vd eller någon annan medlem av koncernledningen är närvarande.

Revisorn utses vid årsstämman för att tjänstgöra till utgången av nästa årsstämma. Vid årsstämman den 28 mars 2024 omvaldes det registrerade revisionsbolaget KPMG till koncernens revisor. Den auktoriserade revisorn Marc Karlsson (medlem av FAR) omvaldes till huvudansvarig revisor.

Andra revisoner 

Utöver detta granskas delar av koncernens verksamhet också ur ett miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöperspektiv av oberoende certifieringsbolag på uppdrag av ledningsgrupperna i koncernens divisioner. 

Läs mer om certifikat