Klimatdeklarationer och klimatanalyser

Att kunna redovisa en fastighets totala klimatpåverkan är idag svårt, men i och med lagkravet på klimatdeklarationer av nya fastigheter har utvecklingen påskyndats.

Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets miljö- och klimatpåverkan vilket är en stor utmaning för hela byggbranschen. Det pågår ett antal branschgemensamma utvecklingsprojekt i syfte att mäta och redovisa koldioxidpåverkan men också för att utveckla nya metoder och material. Assemblin följer utvecklingen med stort intresse och deltar aktivt i några av dessa projekt.

Klimatdeklarationer för nya byggnader

Syftet för klimatdekarationer är att inom ramen för byggprocessen enligt PBL styra mot ett mer hållbart byggande med nyttjande av hållbara material för att åstadkomma minskad klimatpåverkan. Från och med 2022 är det krav på klimatdeklarationer vid uppförande av nya byggnader (med undantag för vissa byggnader). Det är byggherren som ansvarar för att upprätta och se till att klimatdeklarationer lämnas in till Boverket. Slutbesked från kommunen enligt PBL ges när klimatdeklarationer är inlämnade.

Assemblins energi-/miljöexperter kan hjälpa dig att upprätta klimatdeklarationer för nya byggnader enligt gällande regelverk.

Kontakta våra experter

Klimatdeklarationer avseende installationsprodukter

En klimatdeklaration innehåller en redovisning av en byggnads klimatskärm, bärande konstruktionsdelar och icke-bärande innerväggars klimatpåverkan under processen - från byggskedet fram till färdigställandet. Byggnadens installationer ingår inte i dagsläget, med anledning av den bristfälliga tillgången på klimatdata (miljödeklarationer, så kallade EPD:er) avseende installationsprodukter.

Assemblin är dock aktiva i utvecklingsarbetet och driver ett antal egna initiativ samt deltar aktivt i olika branschutvecklingsinitiativ i Sverige och Norge. En koncerngemensam arbetsgrupp bevakar och driver frågan. Vill du veta mer om detta arbete, kontakta oss på info@assemblin.se. Du kan också läsa mer i våra artiklarna nedan där vi berättar lite mer om vårt arbete med klimatdeklarationer.

Leverantörssamverkan i Norge

Pilotprojekt i Sverige