Assemblin antar en ny klimatagenda

I slutet av 2019 antog Assemblins styrelse en ny klimatstrategi som innebär att Assemblin ska vara i takt med den pågående omställningen till ett klimatneutralt samhälle. För att konkretisera hur det ska gå till har nu klimatstrategin kompletterats med en klimatagenda, som innehåller mål och en plan för en successiv övergång till en koldioxidneutral verksamhet.

Erbjudande
Plats

Assemblins klimatagenda innehåller ett långsiktigt klimatmål som innebär att våra direkta utsläpp senast år 2040 ska vara klimatneutrala, vilket innebär att vår verksamhet senast 2040 inte ska ha några direkta nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären och därefter uppnå negativa utsläpp. Vi ska även verka för att våra indirekta utsläpp ska minska. Som delmål ska våra direkta koldioxidutsläpp ha minskat med minst 50 procent till år 2030 och med minst 85 procent till år 2040 (med år 2019 som bas). För de kvarvarande fossila utsläppen kan klimatkompensation göras.

– Över tid ska vi minimera fossila bränslen till vår bilflotta, minimera fossila energikällor vid uppvärmning av egna lokaler och minimera produkter baserade på fossilt material. Samtidigt vill vi bidra till klimatomställningen genom att erbjuda klimatsmarta produkter och lösningar ur ett livscykelperspektiv. Vi ska ha marknadsledande kompetens när det gäller till exempel energieffektivisering och fjärrvärme, säger Mats Johansson, vd och koncernchef på Assemblin.

Ansvaret för genomförandet av klimatagendan ligger i Assemblins affärsområden. Uppföljning och analys sker via Assemblins hållbarhetskommitté och redovisas halvårsvis i koncernledningen och styrelsen samt årligen i vår externa hållbarhetsredovisning.

– Klimatfrågan är en av våra mest akuta globala utmaningar och vi upplever helt klart ett ökat klimatengagemang, såväl internt som bland våra kunder och hos våra ägare. Vår klimatagenda är därför en viktig pusselbit i vårt hållbarhetsarbete, ett bevis på vårt miljöengagemang och ett konkret stöd i vår resa mot en klimatneutral verksamhet. Jag är glad och stolt över att vi nu har både en klimatstrategi och en klimatagenda på plats, säger Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef på Assemblin.

Läs mer om vår klimatstrategi här.

Läs mer om vår klimatagenda här.

För mer information, kontakta:

Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se, +46 70 600 73 21