Strategier för framgång

Assemblins vision och övergripande ambitioner ligger till grund för bolagets strategier inom områden som uppfattas som särskilt viktiga för att säkerställa fortsatt framgång.

Kund- och marknadsstrategi

Assemblin ska ha ett komplett erbjudande och marknadsledande kompetens inom de största teknikområdena. Vi eftersträvar en stark lokal förankring med en marknadsledande position på utvalda orter i Sverige, Norge och Finland. Vi vill ha en bred kundbas med kapacitet att kunna möta såväl mindre installationsuppdrag som större, komplexa multitekniska uppdrag. För stabilitet eftersträvar vi också en balanserad mix mellan projekt- och serviceuppdrag. Läs mer om vårt erbjudande.

Förvärvsstrategi

Assemblin söker aktivt efter bolag som kompletterar vår verksamhet geografiskt eller teknikmässigt. De viktigaste urvalskriterierna är dokumenterad intjäningsförmåga samt organisatorisk och kulturell överensstämmelse. Målsättningen är att hitta bolag som snabbt kan integreras in i Assemblins verksamhet och bidra positivt till resultatet. Vi arbetar utifrån en tydligt definierad förvärvs- och integrationsprocess.

Operativ strategi

Med insikten om att de flesta installationsuppdragen är lokala och för att kunna säkerställa marknadsledande kompetens har Assemblin en starkt decentraliserad och teknikorienterad organisation. För att tillvarata stordriftsfördelar, minimera risker samt säkerställa effektivitet och en sund kultur finns dock en tydligt definierad koncerngemensam plattform baserad på ett ramverk med gemensamma värderingar, gemensamma policyer och vägledande principer. Läs mer om vår bolagsstyrning och om vår kultur.

Klimatstrategi

Assemblin ska vara i takt med omvärldens omställning till ett koldioxidneutralt samhälle. Över tid ska vi minimera fossila energikällor vid uppvärmning av egna lokaler, fossila bränslen till vår bilflotta och minimera produkter baserade på fossilt material. Vi ska också aktivt tillvarata möjligheterna som uppstår i klimatomställningen genom att erbjuda klimatsmarta produkter och lösningar ur ett livscykelperspektiv. Läs mer om vår klimatagenda.

Digitaliseringsstrategi

Assemblin ska tillvarata möjligheterna med ny teknik, främst i syfte att förbättra kundupplevelsen och/eller öka effektiviteten. Det innebär att vår kärnaffär (entreprenad- och serviceuppdrag), vår verksamhet och våra medarbetares vardag är centrala utgångspunkter i Assemblins digitala transformation. Vi följer utvecklingen noga och är öppna för samverkan med andra aktörer i vårt innovationsekosystem. Läs mer om vår digitala transformation.