Strategier för framgång

Assemblins vision och långsiktiga ambitioner ligger till grund för fem övergripande strategier.

Kund- och marknadsstrategi

Assemblin ska ha ett komplett erbjudande och ledande kompetens inom destörsta teknikområdena. Vi eftersträvaren stark lokal förankring med en marknadsledandeposition på utvalda orter i Sverige, Norge och Finland. Vi vill ha en bred kundbas och kapacitet att kunna utföra såväl mindre installationsuppdrag som större, komplexa multitekniska uppdrag. För stabilitet eftersträvar vi också en balanserad mix mellan projektochserviceuppdrag. Läs mer om vårt erbjudande.

Förvärvsstrategi

Assemblin söker aktivt efter bolag som kompletterar verksamheten geografiskt eller teknikmässigt. De viktigaste urvalskriterierna är dokumenterad intjäningsförmåga samt organisatorisk och kulturell överensstämmelse. Målsättningen är att hitta bolag som successivt integreras in i Assemblins verksamhet och snabbt kan bidra positivt till resultatet. Vi arbetar utifrån en tydligt definierad förvärvs- och integrationsprocess.

Operativ strategi

Med insikten om att de flesta installationsuppdragen är lokala och för att kunna säkerställa marknadsledandekompetens har Assemblin en starkt decentraliserad och teknikorienterad organisation. För att tillvarata stordriftsfördelar, minimera risker samt säkerställa effektivitet och en sund kultur finns dock en tydligt definierad koncerngemensam plattform baserad på ett ramverk med gemensamma värderingar, gemensamma policyer och strukturerad styrning av affärsrisker. Läs mer om vår bolagsstyrning och om vår kultur.

Klimatstrategi

Assemblin ska gå i takt med den pågående klimatomställningen och aktivt bidra till ett koldioxidneutralt och hållbart samhälle. Över tid ska vi minimera fossila energikällor vid uppvärmning av egna lokaler, fossila bränslen till vår bilflotta och minimera produkter baserade på fossilt material. Vi ska även aktivt delta i den pågående elektrifieringen av samhället och tillgodose nya behov av klimatsmarta, resurseffektiva produkter och lösningar som uppstår. Läs mer om vår klimatagenda.

Digitaliseringsstrategi

Genom ett kontinuerligt utvecklings- och innovationsarbete ska Assemblin accelerera möjligheterna med ny teknik. Syftet är att aktivt bidra med produkter och lösningar för resurseffektiva, smarta och uppkopplade fastigheter och samhällen, men också att effektivisera de interna processerna såväl som bygg- och produktionsprocessen tillsammans med våra kunder. Det innebär att vår kärnaffär (entreprenad- och serviceuppdrag), våra medarbetares vardag och våra slutkunders behov är centrala utgångspunkter i Assemblins digitala transformation. Vi följer utvecklingen noga och är öppna för samverkan med andra aktörer i vårt innovationsekosystem. Läs mer om vår digitala transformation.