Livscykelanalyser (LCA) för tekniska installationer

Väl utvecklade livscykelanalyser ger underlag för väl underbyggda beslut om metoder och materialval ur ett miljöperspektiv. Assemblins ambition är att ligga i framkant när det gäller att kunna bidra till kompletta livscykelanalyser.

Assemblin kan bidra till en komplett LCA genom att ta ansvar för de tekniska installationernas påverkan under en byggnads hela livslängd. På sikt vill vi kunna bidra till analyser av flera miljöindikatorer, men vi fokuserar för närvarande främst på analyser av installationernas energi- och koldioxidpåverkan.

1. Produktskede (A1-3)

I nybyggda hus uppskattas installationerna står för 10-30 procent av klimatpåverkan i byggskedet. Byggskedet delas in i fem informationsmoduler, A1-A5. Vår målsättning är att kunna hjälpa våra beställare och kunder med livscykelanalyser som omfattar även inköpta varor. Vårt arbete begränsas dock av den bristfälliga information på produktnivå (miljövarudeklarationer, s.k. EPD:er) som finns idag. Assemblin ligger dock långt framme i frågan och deltar i flera spännande pilotprojekt. Läs mer om vår möjlighet att bidra till fullständiga klimatdeklarationer för nya fastigheter här.

2. Byggproduktionsskede (A4-5)

Vi kan bidra till att minska klimatpåverkan under produktionsskedet på flera sätt, inte minst genom att effektivisera vårt eget arbete och i samverkan med övriga parter på en byggarbetsplats. Transporter och logistik är särskilt viktiga områden. I de projekt vi deltar i tidiga skeden kan vi bidra som mest till att utforma miljövänliga installationslösningar och till en effektiv och klimatsmart byggprocess.

Självklart har vi också den komptens som krävs av installationerna och vårt arbete för att ett projekt ska kunna matcha kraven som ställs för lågenergihus som passivhus, nollenergihus, plusenergihus, och även krav enligt olika certifieringssystem, bland annat LEED, BREEAM, Svanen, Miljöbyggnad, Miljöbyggnad iDrift och GreenBuilding.

3. Användningsskede (B1-7)

Den klart största delen av en byggnads klimatpåverkan i Norden kommer från en byggnads uppvärmning och elförbrukning. Det är därför viktigt att ha med sig drift- och förvaltningsperspektivet redan vid projekteringen av nya byggnader. Genom att utforma smarta och hållbara tekniska system kan byggnadens energianvändning optimeras över tid.

Samtidigt finns det mycket att göra för att förbättra miljöprestandan i det befintliga fastighetsbeståndet. Assemblin har spetskompetens inom energioptimering och fastighetsautomation som kan bidra till att förbättra våra kunders energi- och miljöprestanda, vilket ofta också leder till lägre driftkostnader. Läs mer om energieffektivisering och automationserbjudande genom att klicka på länkarna.

4. Slutskede (C1-4)

Med slutskedet menas när byggnaden har uppnått sin livslängd och rivs. Då fraktas byggnadsdelarna bort till återanvändning, återvinning eller deponering.  

Hur kan vi hjälpa er?

Att tänka cirkulärt och tillvara redan befintliga byggnader och system kan i många fall vara det bästa alternativet, både för miljön och för ekonomin. Samtidigt är det viktigt att väga in fördelarna med nya, moderna och energieffektiva metoder och system. 

Assemblin har stor erfarenhet av att analysera och vid behov uppgradera äldre tekniska installationer. Ett exempel är vattenstammar och vattenledningar, där den bästa lösningen ibland kan vara att byta ut gamla ledningar och ibland laga med hjälp av relining. Samma frågeställning gäller elsystem, ventilationssystem och andra fastighetstekniska system. Vid dessa viktiga beslut kan du få värdefulla bedömningar från våra erfarna experter.

Vill du veta mer?

Kontakta oss