Ansvarsfullt inköp

I alla installationsuppdrag behövs material och produkter, och Assemblin har ett indirekt ansvar för den påverkan som dessa inköp ger upphov till genom hela leverantörskedjan. Det innebär att inköp och leverantörsstyrning är en hållbarhetsaspekt som har ökat i vikt när mänskliga rättigheter genom hela värdekedjan beaktas.

Som ett ansvarstagande företag försöker Assemblin även ta ansvar för den indirekta påverkan på samhälle och miljö som våra inköp ger upphov till. Detta gäller inte minst klimatpåverkan och mänskliga rättigheter.

Uppföljning och styrning av klimatpåverkan i leverantörsledet

Klimatpåverkan från scope 3 är för närvarande svårt att följa upp på grund av brist på tillgänglig miljödata (EPD) för installationsprodukter. Assemblin lägger dock stort fokus på detta och testar olika metoder för att kunna göra klimatdeklarationer i projekt samt kunna göra klimatredovisningar för den egna verksamheten. Läs mer om vårt klimatarbete här.

Mänskliga rättigheter i leverantörsledet

Även om tillverkningen av det material som Assemblin använder i första och andra ledet av leverantörskedjan ofta sker i Europa så sker råvaruutvinningen och produktionen längre ner i leverantörskedjan ibland på platser med en högre risk för kränkningar av de mänskliga rättigheterna än i Europa. Eftersom den arbetsrättsliga lagstiftningen innebär att vi har begränsad möjlighet att kunna ta ansvar för medarbetarna utanför den egna organisationen kan vi indirekt påverka förutsättningarna för de anställda i andra företag genom att ställa krav och aktivt samarbeta med våra leverantörer och grossister. Assemblins Uppförandekod för leverantörer är ett av de viktigaste styrverktygen i detta arbete. Andra viktiga styrmekanismer är de krav vi ställer vid våra leverantörsbedömningar och den leverantörsuppföljning som sker i varje affärsområde.

CoC leverantörer