Minskat energibehov med IMD

Individuell mätning och debitering, IMD, innebär att uppvärmning och tappvarmvatten mäts separat på lägenhetsnivå och att kostnaden separeras från varmhyran i flerbostadshus. IMD är en bra metod att synliggöra kostnader för el, värme och varmvatten för de boende och därmed påverka dem att hushålla med energi.

Assemblin kan hjälpa dig att hitta rätt produkter och tjänster för bästa möjliga effekt vid installation av IMD. Vi har lång erfarenhet av såväl enklare som mer komplexa lösningar inom energibesparing som ger goda resultat för både ekonomi och miljö.

Varför installera IMD?

I EU:s direktiv om energieffektivisering, EED, står att individuella mätare för värme och varmvatten för hushållsbruk ska installeras i varje byggnadsenhet om byggnaden har centrala system för värme och tappvarmvatten eller försörjs med fjärrvärmesystem. EU menar att IMD är en metod att minska energibehovet för uppvärmning genom sänkt innetemperatur och minskad användning av tappvarmvatten.

Regeringen har beslutat införa krav på IMD av värme och varmvatten i flerbostadshus från 1 juli 2021. De byggnader som omfattas av IMD värme är de flerbostadshus som har sämst energiprestanda, cirka 14 procent av beståndet. Kravet gäller dock enbart om inte andra energibesparande åtgärder genomförs så att energianvändningen kommer under gällande gränsvärde. När det gäller IMD tappvarmvatten omfattas flerbostadshus vid ombyggnad som innebär en ny installation för tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintlig installation.

Fördelarna med IMD

  • Möjlighet att följa energiförbrukningen för hela fastigheten
  • Lägenhetsinnehavaren kan följa sin egen förbrukning
  • Bidrar till en hållbar miljöutveckling
  • Sänkt energiförbrukning
  • Automatisk avläsning
  • Export av lägenhetens förbrukning till ekonomisystem

Proaktivt energiarbete är lönsamt för alla

Att arbeta med energieffektiviserande åtgärder är relevant både för de fastighetsägare som berörs av kravet på IMD och de som inte berörs. Ett proaktivt arbete med energifrågor kan ge en mängd fördelar förutom sänkt energiförbrukning:

  • Fastighetsvärdet påverkas positivt
  • Förbättrat inomhusklimat
  • Fastighetsägare som arbetar proaktivt med energifrågor uppfattas som mer attraktiva bland de boende
  • Minskad påverkan vid framtida, ökande energikostnader

Paketerade system för IMD

I Assemblin-koncernen finns ett av marknadens bästa färdigpaketerade system för Individuell mätning och debitering (IMD) under varumärket Ecoguard. Läs mer om dem via länken.

Ecoguard