Våra övergripande mål

Assemblins styrelse har antagit ett antal finansiella mål och ett miljömål. Ett viktigt verktyg för att styra verksamheten internt är även Assemblins treåriga affärsplan och årliga verksamhetsplan, som innehåller mål inom flera områden. Dessa kommer att justeras med anledning av att Assemblin från och med 1 april 2024 är en del av Assemblin Caverion Group.

Finansiella mål

Tillväxt Assemblin har som mål att öka sin nettoomsättning med minst 8 procent per år, både organiskt och genom förvärv.
Lönsamhet Assemblin har som målsättning att uppnå en justerad EBITA-marginal om minst 8 procent.
Kassakonvertering Assemblin har som mål att uppnå en kassagenereringsgrad överstigande 100 procent.

Miljömål

Klimat Assemblin har som mål att vara klimatneutrala 2040, med ett mellanliggande mål att halvera utsläppen (scope 1 och 2) till 2030 jämfört med 2020.