Assemblins finansiella delårsinformation januari – mars 2024

Stärkt kassaflöde, hög orderingång och fortsatt marginalförbättring

Regulatoriskt pressmeddelande

”Tillsammans med Caverion får vi en mer diversifierad verksamhet med en högre serviceandel som gör oss starkare, mer uthålliga och bättre rustade att kunna möta framtida utmaningar och möjligheter.”
Mats Johansson, vd och koncernchef, Assemblin Caverion Group AB (fd Assemblin Group AB)

Första kvartalet (januari – mars) 20241)

 • Nettoomsättningen i kvartalet minskade 2,1 procent till 3 576 (3 654) MSEK, varav -5,0 procentenheter var organisk tillväxt, 3,2 var förvärvsdriven och -0,3 valutadriven.
 • Justerat EBITA-resultat ökade till 248 (241) MSEK och den justerade EBITA-marginalen stärktes till 6,9 (6,6) procent. Jämförelsestörande poster uppgick till -16 (-13) MSEK.
 • Kvartalets resultat uppgick till -84 (88) MSEK. Förändringen förklaras av avskrivningar på immateriella tillgångar (PPA-relaterade) om 154 (10) MSEK som återfinns i försäljnings- och administrationsomkostnader.
 • Orderingången uppgick till 3 489 (3 221) MSEK.
 • Orderstocken vid kvartalets slut ökade till 9 286 (9 115) MSEK.
 • I kvartalet genomfördes två förvärv med totalt 21 medarbetare och cirka 45 MSEK i årsomsättning.

Hela den finansiella delårsinformationen (och tidigare rapporter) publiceras på bolagets webbplats www.assemblin.se under ”investerar”-fliken.

 1. Den Finansiella delårsårsinformation som presenteras i detta dokument återspeglar den finansiella och operativa utvecklingen för koncernen med moderbolaget Assemblin Financing AB (559077-5952) för perioden 2023-01-01 – 2023-05-02, och därefter för koncernen med moderbolaget Assemblin Caverion Group AB (559427-2006, tidigare Assemblin Group AB) för perioden 2023-05-03 – 2024-03-31.  

Inbjudan till investerarpresentation
Den 30 maj kl 10:00 CET presenterar bolagets vd och koncernchef samt CFO utvecklingen under kvartalet genom en webcast. För att delta i webcasten kan du registrera dig via denna länk:
https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=304DDB6A-DA82-452D-931C-408E6A016179

För att lyssna på presentationen via telefon, vänligen registrera er här för en inringningsinstruktion:
https://emportal.ink/4aVBPe3

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras under investerar-fliken på www.assemblin.se efter mötet.

Kommande rapporttillfällen

Finansiell delårsinformation Q2 januari – juni 2024 28 augusti 2024
Finansiell delårsinformation Q3 januari – september 2024 november 2024
Finansiell helårsinformation Q4 januari – december 2024 februari 2025
Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2024 april 2025
Finansiell delårsinformation Q1 januari – mars 2025 maj 2025

Andra relaterade offentliggöranden

 • Särskilda tilläggsupplysningar (på engelska) riktade till innehavare av Assemblin Senior Secured Notes (på engelska) har publicerats på Assemblins engelska hemsida under fliken ”Investerare”: https://www.assemblin.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/
 • Särskilda icke-reviderade, konsoliderade proforma-upplysningar (på engelska) avseende den kombinerade koncernen Assemblin Caverion Group för helåret 2023 och perioden 1 januari – 31 mars 2024 har publicerats på Assemblin Caverion Groups engelska hemsida under fliken ”Investerare”: https://www.assemblincaverion.com/investors
   

För mer information och kontakt
För frågor kring delårsinformationen, kontakta CFO Philip Carlsson (+46 10 475 39 50).

För frågor om verksamheten i övrigt, kontakta vd och koncernchef Mats Johansson (+46 10 475 39 60) eller EVP Communications, HR & Sustainability Åsvor Brynnel (+46 10 475 39 48).

Mer information finns också på vår webbplats www.assemblin.se

Om Assemblin

Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en omsättning på 14,7 miljarder kronor och drygt 7 100 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se.

Om Assemblin Caverion Group (från 1 april 2024)
Assemblin Caverion Group är ett ledande nordeuropeiskt tekniskt service- och installationsföretag. Koncernen består av cirka 21 500 skickliga medarbetare i 10 länder som delar passionen för smarta och hållbara lösningar. Vi levererar installationer, tekniska tjänster och lösningar under hela livscykeln för den byggda miljön för att stödja våra kunder och deras ökande efterfrågan på energieffektivitet, hållbarhet och automatisering för byggnader, infrastruktur och industrianläggningar. Assemblin Caverion Group bildades i april 2024 genom kombinationen av Assemblin Group och Caverion Corporation. Vår sammanlagda omsättning uppgår till cirka 14 miljarder SEK. Läs mer på assemblincaverion.com.