Vd-bloggen: Nytt år, nya möjligheter

Att snabbt kunna anpassa sin verksamhet till förändringar i vår omvärld har aldrig varit så viktigt som nu.

2022 har på många sätt varit ett speciellt år. Efter en lång tid av fred i vår närmaste omvärld rasar nu ett krig i Ukraina som påverkar oss alla. Ett nytt säkerhetspolitiskt läge, störningar i våra leveranskedjor, materialbrist och energibrist med påföljande prisökningar har förändrat vår vardag och vårt sätt att tänka.

Ett tydligt exempel är energifrågan. Vi har gott om el i Sverige och historiskt låga elpriser har gjort att vi byggt in oss i ett system där man inte behöver fundera särskilt mycket på hur elen används. Nu är situationen en helt annan, och vi måste plötsligt tänka på när på dygnet det är billigast att tvätta kläder och kanske producera egen el.

För Assemblin som installationsbolag har utvecklingen inneburit att efterfrågan på energieffektiviseringstjänster, smarta produkter och grön fastighetsteknik har ökat. Våra satsningar på automationslösningar och BMS, injusteringsexpertis, bergvärmesystem, solceller och elbilsladdning har visat sig vara helt rätt. Särskilt glädjande är att vårt egenutvecklade laddbilskoncept under året har fått ett stort genomslag – både när det gäller mindre kunder som bostadsrättsföreningar, men också större bolag med stora bilflottor som ska ställas om till elbilar.

Inget annat installationsbolag har så hög andel automation som Assemblin, och detta tillsammans med vårt stora fokus på grön teknik har bidragit till vår ökade omsättning och goda orderingång. Vår vision att skapa smarta och hållbara installationslösningar är verkligen rätt i tiden. Utöver detta har vi under 2022 valt att satsa särskilt på två andra nischsegment med hög tillväxt: kyla och säkerhet. Även här har vi rönt stora framgångar vilket vi är mycket glada över.

Samtidigt som vi har gjort dessa fokuserade marknadssatsningar har vi inte släppt de övriga åtaganden vi har mot våra kunder, ägare och finansiärer. Vi arbetar envetet vidare med stort fokus på kvalitet, utveckling, resultat och kassaflöde. Allt detta hänger ihop, och min personliga övertygelse är att den positiva resultatutveckling vi har haft de senaste åren beror på en väl avvägd balans mellan ett decentraliserat entreprenörskap och kundfokus å ena sidan och en central support och uppföljning å andra sidan. Jag upplever att vi har hittat ett bra recept som gynnar motivation, engagemang och utveckling i vår verksamhet, samtidigt som vi har de strukturer och styrmekanismer som krävs för att kunna tillvarata stordriftsfördelar och kontrollera riskerna som finns i ett större bolag.

Inget av detta hade varit möjligt utan våra fantastiska medarbetare, men heller inte utan duktiga samarbetspartners och inspirerande kunder. Jag vill ta detta tillfälle i akt och tacka för ett intensivt 2022, och ser fram mot att fortsätta utveckla vår verksamhet under nästa år. För även om vi är väldigt stolta över vad vi har byggt upp och vad vi hittills har åstadkommit är vi väl medvetna om att inget installationsbolag bättre än sitt senast genomförda och senast erhållna uppdrag. Det är en insikt som sporrar oss, och som driver oss till att ständigt utveckla vår verksamhet och leverans.

Stockholm december 2022

Mats Johansson,

Vd och koncernchef, Assemblin