Vd-bloggen

Social hållbarhet har ett pris

Återigen möts vi av rubriker om det utbredda byggfusket, nu senast i Dagens Nyheters artikelserie om kriminaliteten i byggsektorn.

Byggbolaget Veidekke har granskat 40 byggföretag med hemvist i Östeuropa och kunnat konstatera att alla har fuskat på något sätt. Det är bland annat faktorer som arbetskraftsbrist och brist på specialiserade yrkesgrupper som lett till ökat fusk i branschen. När sedan underentreprenörer tar in underentreprenörer tappas kontrollen totalt. Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke, beskriver det som ”en grotesk konkurrenssituation där företag systematiskt utnyttjar människor. Det är ofta ovärdiga villkor för arbetarna”.

Låt gå-attityd?

Han pekar också på att det funnits en stark förnekelse i branschen att fusket ens äger rum, vilket ter sig ganska märkligt då situationen pågått länge och dessutom har förvärrats de senaste åren, enligt Byggmarknadskommissionen. Jag undrar om det inte snarare handlar om ett slags låt gå-attityd, att företagen väljer att se mellan fingrarna på en omständighet som man uppfattar som ofrånkomlig för att pressa priserna.

Detta samtidigt som byggbranschens aktörer gärna lyfter fram sina satsningar på hållbarhetsområdet och understryker vikten av att skapa en grön och inkluderande bransch. Torde inte denna hållbarhetsambition rimligtvis även innefatta social hållbarhet, vilket inkluderar utländska hantverkares villkor på den svenska marknaden? Hantverkare som ofta tvingas jobba långa arbetsdagar till en låg ersättning för mindre nogräknade arbetsgivare som inte arbetar aktivt med arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor.

Kontinuerlig granskning

Vi kan diskutera länge och väl kring vilka åtgärder som behövs för att komma till rätta med en situation som sedan länge gått överstyr. Att lätta på sekretesslagstiftningen så att myndigheter får tillåtelse att utbyta uppgifter mellan varandra och därmed enklare upptäcka oegentligheter kan vara en åtgärd, som dock måste vägas mot andra incitament bakom dagens system med myndighetssekretess. Lika viktigt är att bygg- och bostadsföretagen själva, i likhet med Veidekke och Stockholmshem, kontinuerligt granskar underentreprenörerna för att själva upptäcka och förekomma fusket – och därefter agerar utifrån dessa insikter.

På beställaren vilar ett tungt ansvar att försäkra sig om schyssta arbetsvillkor i alla led. Inte minst ur ett säkerhetsperspektiv; en uttröttad medarbetare riskerar att skada både sig själv och andra på bygget när orken och fokuset tryter. Inom installationsbranschen finns det många företag som liksom Assemblin arbetar aktivt och strukturerat för en sund arbetsmiljö och för att förebygga arbetsskador men också andra som är mindre nogräknade. Vi välkomnar en ökad granskning av alla parter i byggsektorn.

Dags att agera!

Byggfusket angår och drabbar alla i branschen och riskerar på sikt att stjälpa hela sektorn om seriösa aktörer trängs undan av oseriösa aktörer. Lennart Weiss menar att vi har max fem år på oss att rädda byggbranschen. Att fortsätta blunda för fusket är inte längre ett alternativ – nu handlar det om att agera! 

Stockholm, december 2021

Mats Johansson, 
vd och koncernchef Assemblin