En bransch i förändring

Den snabba teknikutvecklingen och ett ökat hållbarhetsfokus skapar nya förutsättningar för bygg- och installationsbolagen. Assemblin befinner sig just nu en bransch i stor förändring.

Erbjudande
Plats

Den snabba teknikutvecklingen innebär att fastigheter generellt sett blir mer och mer installationstäta och komplexa. I riktigt tekniktunga fastigheter, som till exempel sjukhus, är det i dag inte ovanligt att installationskostnaden ligger på samma nivå som byggkostnaden. Det innebär att installatörens roll förändras, och att efterfrågan på kvalificerad ledning och samordning av alla installationer i ett projekt ökar.

– Vi får allt fler multidisciplinära förfrågningar och driver just nu ett flertal stora samordnade installationsprojekt. Några exempel på nyligen genomförda projekt där ett multidisciplinärt arbetssätt tillämpats är Choice Quality Hotel i Malmö, C4 Shoppingcenter i Kristianstad, Skånes Universitetssjukhus i Malmö samt en stor grundskola i Varberg, säger Fredrik Allthin, vd Assemblin El.

Fler tillämpar hållbarhetstänk utifrån livscykelperspektiv

En annan drivkraft till förändring är att många beställare väljer att tillämpa ett mer långsiktigt hållbarhetsperspektiv och tittar på fastighetens hela livscykel.

– De stora byggbolagen är duktiga på att ta ansvar för att deras byggprocesser är hållbara och att det finns ett hållbarhetstänk vad gäller arbetsmiljö, säkerhet och mångfald under byggtiden. De ställer allt mer krav på att kraven i miljöcertifieringar som Breeam, Leed, Miljöbyggnad och Svanen ska uppnås. För vår del är det intressant att allt fler beställare även fokuserar på fastighetens förvaltningsfas och tillämpar ett mer långsiktigt livscykelperspektiv. Här har vi mycket att bidra med, säger Fredrik Allthin.

För att lyckas krävs en nära samverkan mellan byggföretag, installatör, driftföretag och fastighetsägare.

– Det räcker inte att en part har ett bra hållbarhetstänk. För att det ska fungera i ett större sammanhang krävs en nära samverkan mellan flera parter. Först då kan man verkligen få till hållbara lösningar utifrån ett livscykelperspektiv. Vi har mycket goda erfarenheter av tidig samverkan vilket ger förutsättningar för långsiktigt hållbara lösningar.

Avancerade visualiseringar med hjälp av BIM

Ett annat utvecklingsområde är möjligheterna med digitala verktyg, inte minst för avancerade visualiseringar. Assemblin ligger i framkant när det gäller att använda sig av BIM, Building Information Modelling, vid projektering och genomförande av tekniska installationer i en fastighet. Med hjälp av 3D-teknik skapar man en modell för samtliga installationer som ska genomföras i fastigheten, och på så vis kan man enkelt visualisera samtliga installationer i 3D.

– När bygg och samtliga installationsdiscipliner finns med på en och samma 3D-modell löper installationsarbetet betydligt smidigare än om varje enskild aktör skapar sina egna ritningar. Det är också möjligt att, redan på ritningsstadiet, upptäcka eventuella krockar mellan olika discipliner och installationer som ska genomföras. Det spar mycket tid och pengar att kunna identifiera och förebygga dessa krockar på ett så tidigt stadium som möjligt, förklarar Fredrik Allthin.

BIM kan också användas för att få en effektivare drift och förvaltning om det kompletteras med beskrivningar för objekt, egenskaper och aktiviteter i byggnader och anläggningar.

– Fördelarna om alla aktörer använder samma språk är enorma. Ett mycket intressant branschgemensamt utvecklingsprojekt som pågår just nu är CoClass, som är ett nytt digitalt klassifikationssystem för all byggd miljö i Sverige. Även CoClass utgår från BIM.

Stora vinster med överordnade system som samlar in data

Genom överordnade system kan olika tekniska system kommunicera, samverka och fjärrstyras, vilket ger stora vinster både för plånboken och för miljön.

– Olika byggherrar och fastighetsägare investerar allt mer i tekniskt komplexa installationer, alltifrån kameraövervakning till inbrottslarm, passersystem, brandlarm, styr och regler och avancerade system för belysningsstyrning och överordnade system. Med automatiserade lösningar kan man uppnå digitaliseringens förmodligen allra största synergieffekter, säger Fredrik Allthin.

Det ger bland annat fastighetsägaren eller fastighetsförvaltaren möjlighet att styra och kontrollera flera fastigheter på distans. Data som samlas in i de överordnade systemen fungerar som beslutsunderlag för att exempelvis höja och sänka temperaturen i en fastighet utifrån hur den aktuella väderprognosen ser ut. Med överordnade system kan en fastighet även energioptimeras eftersom systemet kommunicerar med kyla, värme, ventilation och belysning.

– Det råder en allmän uppfattning om att byggbranschen ligger steget efter många andra branscher i sin digitaliseringsutveckling, men det är definitivt på väg att ändras. Vi på Assemblin har jobbat intensivt i flera år med att effektivisera vår egen verksamhet och de projekt vi genomför med hjälp av ny teknik. Vi vill vara med och driva utvecklingen framåt eftersom vi ser att digitaliseringen har en jättepotential i vår bransch, säger Fredrik Allthin.