Mångfald, jämställdhet och inkludering

Inom Assemblin finns en koncerngemensam uppförandekod som tydliggör det etiska och moraliska förhållningssättet i hela verksamheten och som även inkluderar frågan om mångfald, jämställdhet och inkludering.

Nolltolerans mot trakasserier och kränkningar

Vår uppförandekod omfattar principer för bland annat hantering av konkurrensfrågor, intressekonflikter, konfidentiell information, gåvor och förmåner till kunder och leverantörer. Den slår också fast att diskriminering och exkludering av en person på grund av ålder, kön, religion, sexuell läggning, politisk åsikt eller etnisk bakgrund inte får förekomma.
Assemblin har en nolltolerans mot trakasserier och kränkningar avseende diskriminering, jämställdhet och mångfald - den självklara utgångspunkten är att inga överträdelser mot vår uppförandekod får förekomma. Detta följs bland annat upp i Assemblins koncerngemensamma medarbetarundersökning. Vi har också en visselblåsarportal dit alla medarbetare anonymt kan anmäla trakasserier och andra misstankar om brott mot uppförandekoden. Alla anmälningar följs upp noga, och åtgärder vidtas vid konstaterade överträdelser.

Kultur och värderingar 

En koncerngemensam handlingsplan

I installationsbranschen är andelen kvinnor låg, och Assemblin fokuserar därför på att öka andelen kvinnor i verksamheten. Sedan 2023 finns en koncerngemensam de handlingsplan för ökad mångfald och inkludering med fokus på jämställdhet, och som gäller för all verksamhet i Assemblin. Här listas olika aktiviteter och initiativ som vidtas i syfte att attrahera fler kvinnor. Utöver detta görs flera initiativ i respektive affärsområde och lokalt. Vissa affärsområden har också valt att sätta upp ett kvantitativt jämställdhetsmål i sin affärsplan.

Uppföljning och rapportering

Assemblin följer löpande upp andelen kvinnor i verksamheten, såväl bland medarbetare som bland ledande befattningshavare. Detta presenteras årligen i vår externa hållbarhetsrapport

Hållbarhet