Emrahus

Emrahus och Assemblin jobbar tajt ihop kring de energisnåla passivhus som just nu byggs upp på flera håll i landet. "I vårt samarbete suddas gränserna mellan företagen ut. Vi är ett team", säger Calle Lidbeck, projektchef på Emrahus.

Grupparbetskänslan märks av när det är utvecklingsmöte på Emrahus huvudkontor i Flygeltofta Gård utanför Landskrona. Calle och kollegan Magnus Nihlén, projektledare på Emrahus, får snabbt med sig koordinatören Fredrik Engdahl och projektledaren Daniel Andersson från Assemblin Ventilation till datorn. De gör direkt en djupdykning i hur ventilationsdragningarna kan blir ännu bättre i det nya projektet i skånska Kattarp. 

Eget koncept för LSS-boenden

Emrahus har utvecklat ett eget koncept för prefabricerade passivhusväggar till LSS-bostäder. Konceptet ger energieffektiva, hållbara och tysta boenden med hög komfort för personer med olika funktionshinder och speciella behov.

LSS-boendena har en modern och villalik design men görs bara som tre typhus för att konceptet ska vara effektivt med ett begränsat antal prefabricerade väggblock. Husen innehåller sex lägenheter, gemensamma ytor och personalutrymmen i en, en och en halv eller två plan. 

Långsiktigt samarbete

Efter ett par lyckade projekt under 2016 inleddes ett långsiktigt samarbete mellan Emrahus och Assemblin.  Samarbetet innebär att Assemblin tar ett samlat ansvar för installationer inom sprinkler, styr- och reglerteknik, VS och ventilation i de passivhus för LSS-boende som Emrahus utvecklar och producerar över hela landet.

I Assemblins åtagande ingår även fortlöpande vidareutveckling av installationslösningarna i LSS-husen.

– Vårt samarbete började med två LSS-projekt i Gävle. Det föll så väl ut att vi valde att fördjupa samarbetet. Vi såg en stor potential i att ha en partner som tog helhetsansvar för installationerna i våra LSS-hus över hela landet, på lång sikt och i en nära samverkan med oss, förklarar Magnus. 

Förtroendefullt samarbetsklimat

Calle instämmer:

– Assemblin passar oss så bra eftersom företaget är rikstäckande, utför alla typer av installationer och har hög kompetens. Men något som också är oerhört viktigt är att det oss emellan vuxit fram ett förtroendefullt, personligt och positivt samarbetsklimat. I vårt samarbete drar vi kontinuerligt gemensamma lärdomar och för den kunskapen vidare från projekt till projekt. Det är extra viktigt och verkningsfullt eftersom vi på Emrahus bygger typhus för LSS-boende, som hela tiden ska vidareutvecklas och förädlas. 

Kontinuitet ger ständiga förbättringar

Som central koordinatör för Assemblins samarbete med Emrahus ser Fredrik öppenheten och kontinuiteten i samarbetet som något mycket positivt:

– Sättet att samarbeta innebär att vi på Assemblin fortlöpande försöker finna kostnadsbesparingar tillsammans med Emrahus. Detta är ju möjligt eftersom det i stor utsträckning blir repetitiva insatser och att vi medverkar i projekt efter projekt.

Samarbetet handlar mycket om ständiga förbättringar – både då det gäller att effektivisera produktionen och höja kvaliteten i boendena med brukarnas behov i fokus. 

”Inga hemligheter”

– Vi har inga hemligheter för varandra. Assemblin vet allt om vår orderstock som sträcker sig ett par år framåt. Vi diskuterar helt öppet kostnader, planering, tekniska lösningar och nya idéer till förbättringar. Det är ett kreativt och roligt samarbete som ger goda resultat. Det lönar sig mer än om vi skulle gå ut och begära in offerter från en massa olika installatörer för varje enskilt projekt, säger Calle.

– Genom att vi vet vilka projekt vi kan räkna med framåt i tiden – att det blir många affärer gällande samma koncept – kan vi ju göra bra beräkningar och kalkyler, säger Daniel som arbetar både som projektledare och installationssamordnare på Assemblin Ventilation i uppdrag för Emrahus.

Filosofin är att minimera antalet samarbetspartners i produktionen av LSS-bostäderna; Emrahus levererar väggblocken, Kusbo Bygg & Entreprenad är byggentreprenör och Assemblin har det övergripande ansvaret för installationer. 

Höga krav på inomhusmiljön

I ett LSS-boende är det extra viktigt med en inomhusmiljö som är tyst, har bra luftförhållanden och en jämn temperatur. Detta för att skapa rätt typ av livsmiljö för boende med olika typer av funktionshinder.

– Våra passivhus ger just dessa fördelar i inomhusmiljön, förutom att de är mycket energieffektiva. Installationerna är anpassade på olika sätt för att skapa ett tryggare och enklare liv för personer med speciella behov. Detta ställer sammantaget höga krav på installatören – något som Assemblin lever upp till, säger Calle. 

Speciella lösningar för ljud och ljus

Daniel jobbar just nu med ett pågående LSS-boende i Skånska Kattarp och har erfarenhet av hur det gäller att löpande utveckla nya lösningar.

– För oss är det mycket viktigt att förstå och hantera de speciella kraven vad gäller ljud från installationer som vi monterar. Ljud av vissa slag kan skapa oro hos många personer i LSS-boenden.

– Även installationsdragningar och materialval måste alltid göras med stor omsorg för att möta både kraven som kommer med passivhus, och de särskilda krav som de boende kan ha på grund av sina funktionshinder, konstaterar Daniel. 

Utvecklingssamarbete med psykolog

Till största delen kan alla lägenheter utformas på ett gemensamt vis som täcker de flesta behoven.

– Vi försöker hela tiden förbättra miljön för de boende från projekt till projekt. I detta arbete samarbetare vi med psykologen Bo Hejlskov Elvén som är expert gällande miljö- och beteendefrågor bland personer med funktionsnedsättningar och psykiska sjukdomar, berättar Magnus.

– Det bästa med Emrahus LSS-boende är att man planerar husen utifrån de boendets perspektiv och bygger in flexibilitet i lägenheterna. Människor har olika behov, det är viktigt att tänka på, säger Bo Hejlskov Elvén. 

Tio nya boenden per år

Det råder brist på LSS-boenden över hela landet och Emrahus söker hela tiden planlagd mark för att kunna bygga sina LSS-hus.

– Vi bygger och äger husen som sedan hyrs ut till kommuner eller privata vårdbolag som står för driften. Bland våra större kunder finns vårdbolagen Attendo, som är börsnoterat, och Ambea, som liksom Assemblin ägs av Triton, berättar Calle.

Med Assemblin som installationspartner bygger Emrahus under år 2017 LSS-boenden i bland annat skånska Kattarp samt i Örebro och Västerås. Målet är att producera cirka tio nya LSS-boenden runt om i landet per år – i nära samverkan med Assemblin och med ständiga förbättringar som gemensamt ledord.