Internkontroll

Vi kan bistå med den nødvendige fagkompetansen for å ivareta kravene til internkontroll.

Internkontrollforskriften er til for å beskytte arbeidstakerne eller beboerne.

Bedrifter, sameier eller borettslag mangler ofte kompetanse eller kapasitet til å ivareta kravene om internkontroll knyttet til det elektriske anlegget. Vi kan bistå med den nødvendige fagkompetansen til å vurdere risiko og gå gjennom det elektriske anlegget. Vi leverer også forslag til prosedyrer, sjekklister og vedlikeholdsplaner.

Forskrift om systematisk HMS-arbeid i virksomheter § 5: «Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav til dokumentasjon: Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktivitet, risikoforhold og størrelse».