Sikkerhet kommer alltid først

Våre medarbeidere skal komme trygt hjem fra jobben - hver eneste dag. Samtidig er mange av våre arbeidsplasser forbundet med stor risiko. Derfor er arbeidsmiljø, helse og sikkerhet ekstra viktige for oss.

Vi har en klar nullvisjon når det gjelder alvorlige ulykker på arbeidsplassen. Ingen skal komme til skade på jobben. For at vi skal kunne nå denne visjonen jobber vi hele tiden med å forbedre vårt sikkerhetsarbeid.

Med egne ansatte som jobber med HMS på heltid, setter vi arbeidsmiljø og sikkerhet først på agendaen i alle henseende. Assemblin er sertfisert i henhold til ISO 45001 - standarden for sikkerhet og arbeidsmiljø. Det betyr at sikkerhetsfokuset er en integrert del av driften vår og at vi blir revidert årlig av et internasjonalt sertifiseringsorgan for å kontrollere at vi har gode rutiner for vårt HMS-arbeid og at vi etterlever disse rutinene.

  • Avvik og uønskede hendelser blir rapportert inn i vårt system for behandling og oppfølging.
  • Årlige internrevisjoner av avdelingene sørger for fokus og høy måloppnåelse på HMS.
  • Opplæring av ledere og ansatte følges kontinuerlig opp gjennom Assemblin-skolen.

Sykefraværsoppfølging

Alle tjener på at medarbeiderne på en arbeidsplass har det bra. Vi har en tett dialog med de som har fravær og tilrettelegger der det er mulig. Assemblin har fast avtale med bedriftshelsetjeneste og jobber aktivt for at våre medarbeidere skal trives og ha det trygt på jobben.

Vi følger sykefraværsstatistikken nøye og har stort fokus på å redusere både kortids- og langtidssykefraværet. Alle ledere får kontinuerlig opplæring, oppfølging og bistand i dette arbeidet.

Helse- og sikkerhetsuke

Vår årlige helse- og sikkerhetsuke er et felles nordisk initiativ som involverer alle avdelinger og nesten 6000 Assemblin-medarbeidere i Norge, Sverige og Finland. Sikkerhetsukene blir fylt med aktiviteter, informasjon, felles frokoster og ekstra fokus på det aller viktigste for oss; at våre ansatte kommer trygt hjem fra jobb - hver eneste dag.