Personvernerklæring

Assemblin skal alltid følge gjeldende lover om personvern, herunder EUs personvernforordning (2016/679/EC) som gjelder fra 25. mai 2018. Denne personvernerklæringen informerer deg om hvordan vi bruker personopplysninger som gis til oss, eller som samles inn.

Assemblin kommer ikke til å gi personopplysninger til tredjepart uten forutgående samtykke hvis ikke noe spesifikt angis heri.

Assemblin kan komme til å behandle dine personopplysninger hvis du inngår en avtale med Assemblin, eller før Assemblin inngår avtale med deg. Assemblin kan videre komme til å behandle dine opplysninger hvis du representerer en juridisk person som Assemblin har inngått avtale med eller kan komme til å inngå avtale med.

Assemblin kan derved komme til å behandle noen eller alle følgende personopplysninger:

  • navn
  • personnummer
  • adresse
  • e-postadresse
  • telefonnummer (mobil og/eller fast)
  • arbeidsgiver

Om du kontakter Assemblin per telefon, brev eller e-post, kan vi også komme til å lagre korrespondansen, som kan inneholde personopplysninger.


Formålet med og rettslig grunn for behandling

Assemblin behandler dine personopplysninger for at Assemblin skal kunne oppfylle avtalen som er inngått mellom deg og Assemblin, eller for å iverksette tiltak på begjæring fra deg før avtalen inngås (EUs personvernforordning, Artikkel 6.1 b).

Assemblin har videre en berettiget interesse av å behandle dine personopplysninger for å gi informasjon og markedsføring om Assemblin og den virksomheten som drives (EUs personvernforordning Artikkel 6.1 f). Du har alltid rett til å takke nei til markedsføring fra oss ved å kontakte oss i henhold til det nedenstående.

Assemblin kommer videre til å behandle dine personopplysninger i den grad Assemblin har plikt til å gjøre det på grunn av lovverk eller beslutning fra myndighet (EUs personvernforordning, Art. 6.1c).

For å inngå en avtale med Assemblin er det en forutsetning at du sørger for etterspurte personopplysninger. Assemblin kan ikke inngå avtale med deg eller den juridiske personen du representerer uten disse opplysningene.

Mottakere av opplysninger

Assemblin kan komme til å la behandleren av personopplysninger behandle personopplysninger dels gjennom lagring av data, dels ved drift og support av våre systemer. Den som behandler personopplysninger kan også komme til å lese, ordne samt overføre personopplysninger i henhold til instruksjoner fra Assemblin.

Behandleren av personopplysninger lagrer kun dine personopplysninger på servere som ligger innenfor grensen til EU og EØS, og som kontrolleres av personopplysningsbehandleren.

Assemblin vil kunne lagre annonser og filmer hos en databehandler med base i USA. Dersom personopplysninger overføres til tredjeland, kommer dette kun til å skje til et land hvor EU-kommisjonen har besluttet at tilstrekkelig beskyttelsesnivå er på plass, eller til et annet land dersom det er iverksatt egnede garantier i samsvar EUs generelle databeskyttelsesforordning, for eksempel ved at det er signert standardiserte databeskyttelsesbestemmelser. Overføring vil bare finne sted dersom Assemblin kan sikre et i hovedsak tilsvarende nivå av databeskyttelse som i EU og EØS.

Lagring og behandling

Assemblin kommer til å behandle dine personopplysninger relatert til inngåtte avtaler, i den tiden avtalene løper samt i den tiden etterpå som er nødvendig for å gjennomføre alle tiltak i henhold til avtalen mellom deg og Assemblin.

Assemblin kommer deretter til å lagre slike opplysninger som Assemblin har plikt til i henhold til lovverket å lagre, i den tiden som lovverket eller myndighetsbeslutning bestemmer, som f.eks. regnskapsmaterialer.

Assemblin lagrer kontaktopplysninger for markedsføring og informasjon.  Ønsker du ikke lenger å få slik markedsføring og informasjon, kan du informere oss om dette, og da sletter vi de personopplysningene som behandles for det formålet.

Dine rettigheter

Du har rett til å be om bekreftelse på at Assemblin behandler dine personopplysninger samt tilgangen til disse personopplysningene på den måten som er angitt i EUs personvernforordning.

Du har videre rett til å be om korrigering av dine personopplysninger samt sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen (hvis forutsetningene finnes i henhold til EUs personvernforordning). Videre foreligger en rett til å få ut de personopplysninger som du har tilveiebrakt, i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format (portabilitet).

Du har også rett til å fremme klage vedrørende vår behandling av dine personopplysninger, til tilsynsmyndigheten, www.datatilsynet.no  

Noter at vi kommer til å foreta en identitetskontroll ved anmodninger foran for å sikre at eventuelle tiltak i henhold til anmodningen er korrekte og i samsvar med lovverket.

Sikkerhet

Assemblin behandler dine personopplysninger på en måte som oppfyller de prinsippene som følger av EUs personvernforordning (Art. 5). Assemblin behandler dine personopplysninger på en måte som sikrer at egnede, tekniske og organisatoriske tiltak iverksettes for å beskytte dine personopplysninger mot ubehørig tilgang eller ikke tillatt behandling og mot tap, ødeleggelse eller utilsiktet skade.

Assemblin bruker sikre servere der dine personopplysninger behandles og begrenser tilgangen til personopplysninger innen organisasjonen. Fullmakt til å få tilgang til personopplysninger gis kun til personer innen organisasjonen samt hos personbehandleren og dennes underassistent med det eneste formålet at disse skal kunne utføre sine arbeidsoppgaver.

Endringer i denne Personvernerklæringen

Assemblin forbeholder seg retten til å endre denne personvernerklæringen etter behov, for eksempel for å følge endringer i lover og forordninger. En slik endring kommer til å bli publisert på Assemblins hjemmeside.

Kontaktinformasjon

Assemblin AS
Bjørnstjerne Bjørnsons gate 110
3044 Drammen
Tlf: 09030
E-post: post@assemblin.no