Ytterligere forbedring av lønnsomheten

Assemblins sterke fokus på lønnsomhet fortsetter å gi resultater. Konsernsjef Mats Johansson (bildet) gir en kort kommentar til resultatet for andre kvartal 2021.

Leveranse
Sted

Vårt sterke fokus på lønnsomhet fortsetter å gi resultater. I andre kvartal leverte vi en justert EBITA-margin på 6,9 (5,2) prosent, noe som er fantastisk. Alle forretningsområdene bidro til styrking av marginene, noe som er spesielt gledelig. Salget var på nivå med året før, og ordrereserven økte.

Markedsituasjonen er fremdeles noe avventende, men vi ser flere og flere tegn på at det lysner. Størst grunn til bekymring på kort sikt er risikoen for prisøkninger og svikt i materialleveranser. På lengre sikt tror vi imidlertid ikke at innkjøpsrelaterte problemer vil påvirke vår virksomhet fordi vi over tid kan ta hensyn til økte materialkostnader i prisingen. De underliggende drivkreftene for vekst er sterke, og vi er positive til fremtiden. Progressive installasjonsfirmaer med kapasitet til å møte omverdenens skiftende behov for klimasmarte og innovative tekniske produkter og systemer spiller en viktig rolle - og Assemblin er ett av dem.

Mats Johansson
Adm. dir. og konsernsjef

 

Utvalgte nøkkeltall, 2. kvartal 2021

  • Nettoomsetningen i kvartalet utgjorde 2.640 MSEK (2.597), hvorav -6,7 prosentpoeng var organisk vekst, 8,1 oppkjøpsdrevet og 0,3 valutadrevet.
  • Justert driftsresultat (EBITA) økte til 182 MSEK (136). Den justerte EBITA-marginen økte til 6,9 (5,2) prosent.
  • Ordreinngangen utgjorde 2.795 MSEK (2.818).
  • Ordrereserven ved utgangen av perioden økte til MSEK 8.668 (8.342).
  • Tre oppkjøp med 53 ansatte og en total årlig omsetning på MSEK 155 ble gjort i Sverige og Norge. Samtidig ble våre elektriske verksteder med 45 ansatte og et årlig salg på ca. 90 millioner SEK i Assemblin El (Sverige) solgt.

Les hele rapporten her: https://www.assemblin.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/