Reisen mot et klimanøytralt samfunn

I 2019 vedtok Assemblins styre en ny klimastrategi som innebærer at Assemblin skal gå i takt med omverdenens omstilling til et klimanøytralt samfunn. For å innfri dette har vi valgt å komplettere vår klimastrategi med en klimaagenda, som er en mer konkret plan for hvordan omstillingen skal skje.

Bakgrunn og utgangspunkt

For å være en relevant samfunnsaktør, må vi holde tritt med samtiden, og når det gjelder klima- og energispørsmålet er de klimapolitiske ambisjonene i vår del av verden et åpenbart utgangspunkt. Dette betyr at vi må overholde både den globale klimaavtalen i Paris («Parisavtalen»), som er ratifisert av alle de nordiske landene, samt de nasjonale målene og handlingsplanene for å oppnå netto nullutslipp i Norge, Sverige og Finland.

I 2020 vedtok derfor Assemblin en klimaagenda som presenterer mål og handlingsplaner for en gradvis overgang til en karbonnøytral aktivitet i tråd med de nasjonale klimamålene. Planen inneholder også konkrete milepæler og rammene for kontroll og oppfølging.

Klimaeffekten vår

Generelt er Assemblins klimaavtrykk begrenset. Karbondioksidutslippene virksomheten vår skaper og kan kontrollere (den såkalte direkte klimapåvirkningen) er hovedsakelig utslipp fra transport (utslipp «scope 1»), oppvarming av egne lokaler / kontorer (utslipp «scope» 2") og fra forretningsreiser (del av «scope 3»). Av disse er utslippene fra transport desidert størst.

I tillegg gir Assemblins virksomhet indirekte klimapåvirkning gjennom kjøp av varer og tjenester («scope 3»). De direkte utslippene er lettere for oss å påvirke enn de indirekte utslippene. Mer om våre utslippskilder og utslipp er beskrevet i vår bærekraftrapport, som presenteres årlig. 

Overordnet klimamål – vårt engasjement

Assemblins langsiktige klimamål er at vi har klimanøytral virksomhet («klimanøytrale operasjoner») innen 2040. Dette betyr at virksomheten ikke skal ha direkte nettoutslipp av klimagasser i atmosfæren innen 2040, og at vi deretter skal oppnå negative utslipp. Vi må også jobbe for å redusere de indirekte utslippene våre.

Som et delmål skal våre direkte karbondioksidutslipp reduseres med minst 50 prosent innen 2030 og med minst 85 prosent innen 2040 (med 2019 som base). Klimakompensasjon kan gjøres for de gjenværende fossile utslippene.

Klimaplan basert på tydlige milepæler

Alle deler av virksomheten må være med for at klimaendringene skal lykkes. For spesielt viktige områder har Assemblin fastsatt egne milepæler som gjelder hele konsernet. I tillegg kan også lokale klimaplaner utarbeides.

De konsernovergripende milepælene gjelder Assemblins viktigste utslippsområder:

 • Rask utfasing av fossilt brensel og gradvis overgang til fossilfrie servicekjøretøy
  For øyeblikket (2020) er rekkevidden for elektriske transportkjøretøy for kort, og lademulighetene i Sverige og Finland er ikke tilfredsstillende. Utviklingen går imidlertid raskt, og på sikt skal Assemblins bilpark byttes til fossilfrie kjøretøy (strøm, biodiesel og biogass). Som et delmål skal minst 50 prosent av nyinnkjøpte servicebiler være fossilfrie innen 2030 og 75 prosent skal være fossilfrie innen 2035. Innen 2040 skal 100 prosent av bilparken være fossilfri (bortsett fra i unntakstilfeller bestemt i forretningsområdenes ledergrupper). I mellomtiden skal gamle modeller fases ut, og der det er mulig, skal det brukes mindre modeller.

 • Foretrukket bilpolitikk som er tilpasset EUs standarder for utslippsgrenser for nybilproduksjon
  Innføring av en felles bilpolitikk som er tilpasset EUs standarder for utslippsgrenser for nybilproduksjon. Grenseverdiene for nye kjøp vil bli strammet inn fra 2025 til 95 gram CO2 / km som et gjennomsnitt for bilprodusentenes nybilproduksjon.

 • Klimatnøytral oppvarming av kontorene fra og med 2030
  Der det er mulig, skal fossilfri strøm benyttes til oppvarming av kontorene våre. Der det ikke er mulig, skal det klimakompensasjon innføres fra og med 2030.

 • Klimanøytrale reiser fra 2030
  Gradvis redusere reiser gjennom økt bruk av fjernmøteteknologi. For reiser under 50 mil skal tog eller bil være hovedalternativet. Fra og med 2030 skal vi klimakompensere for de utslippene reisene våre genererer.

 • Økt sirkularitet og ressurseffektivitet
  Alle ressurser, og spesielt fossile brensler, må brukes så effektivt som mulig. Vi må stille krav til muligheten for kildesortering på alle arbeidsplassene og kontorene våre, og der dette ikke skjer, må vi selv ta oss av kildesorteringen så langt det lar seg gjøre. I den grad det er mulig, skal avfall kastes og gjenbrukes. I alle prosjekter og i alt arbeid skal vi ta et livssyklusperspektiv og i første omgang foreslå løsninger og produkter med lang levetid.

 • Krav til leverandører
  Assemblin skal også oppmuntre og stille krav til våre leverandører om å bidra til en omstilling til fosilfri virksomhet og utvikling av klimanøytrale produkter.

 • Proaktivitet i forhold til kundene våre
  Bidra aktivt til kundenes omstillingsprosesser ved å styrke vår kunnskap om energieffektivisering. Vi skal også delta aktivt i omstillingen gjennom et godt utviklet tilbud innen energieffektivitet, ladeposter osv.

 • Kommunikasjon og engasjement
  Kommunisere vår innsats og bidra til utvikling av bransjen ved å dele vår kunnskap og erfaring. For å tydeliggjøre ambisjonene våre, vil vi også delta i eksterne initiativ.

Kontroll og oppfølging

Ansvaret for implementering av klimaagendaen ligger i Assemblins forretningsområder, men ved kontinuerlig måling og oppfølging av utvalgte nøkkeltall, følges utviklingen opp sentralt. Oppfølging og analyse skjer via Assemblins bærekraftutvalg og rapporteres halvårlig i konsernledelsen og styret, samt årlig i vår eksterne bærekraftrapport.