Åpenhetsloven

Assemblin er helt avhengig av at omverdenen har tillit til oss. Vår målsetting er å drive en sunn virksomhet, godt innenfor etiske rammer og lover.

Virksomheten vår skal alltid drives i tråd med gjeldende lovgivning, på en etisk forsvarlig måte og i samsvar med våre normer og verdier. Assemblin har valgt å følge prinsippene i FNs «Global Compact», som ble etablert i 1999. Formålet var å få på plass internasjonale prinsipper for menneskerettigheter, arbeidsrett, miljø og korrupsjon. Vi støtter fullt ut de ti prinsippene denne ordningen er basert på (unglobalcompact.org)

Code of Conduct

Vi har vedtatt og innarbeidet et sett med etiske retningslinjer (Code of Conduct), som alle våre medarbeidere gjennomgår opplæring i og forplikter seg til å etterleve. Til de etiske retningslinjene er det knyttet en rekke andre konsernovergripende dokumenter, så som:

  • Instruksjon mot bestikkelser og korrupsjon
  • Instruksjon mot konkurransebegrensninger
  • Innsidepolicy
  • Bærekraftpolicy
  • HR-policy

Til flere av disse temaene og dokumentene er det utarbeidet eget undervisningsmateriell for våre ansatte.

Vår leverandørkjede

Den største andelen av vårt materiellkjøp skjer via norske grossistselskaper. Vi har svært god dialog med våre leverandører og har de siste årene vært en aktiv pådriver for utvikling, bruk og utveksling av miljøproduktdeklarasjoner (EPD) i rørbransjen.

Gjennom vår egen kvalitetsordning Assemblin Beste Valg (ABV) vurderer og anbefaler vi produkter som ikke bare tilfredsstiller strenge krav til kvalitet, men også miljøegenskaper og levetid. 

Våre etiske retningslinjer for leverandører (Supplier Code of Conduct) beskriver de grunnleggende etiske og forretningsmessige prinsippene som Assemblin krever at leverandører og øvrige forretningspartnere skal følge. Dette omfatter både leverandører av tjenester (f.eks. underentreprenører, konsulenter og utleieforetak) og leverandører av varer (f.eks. grossister og produsenter).

Alle våre samarbeidende parter forplikter seg til å etterleve vår Supplier Code of Conduct.

Supplier Code of Conduct


Aktsomhetsvurdering

Åpenhetsloven slår fast at alle virksomheter som er omfattet av loven skal gjøre såkalte aktsomhetsvurderinger. Dette er en arbeidsmetode for å kartlegge og informere om hvilke negative konsekvenser virksomheten har for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Redegjørelse for aktsomhetsvurdering