En sund och inkluderande kultur

På Assemblin får man vara som man är, men det finns två saker vi inte accepterar: diskriminering eller ett oetiskt uppträdande.

Assemblin är en decentraliserad verksamhet, vilket innebär att vår kultur och vårt arbetssätt skiljer sig åt från affärsområde till affärsområde. Några viktiga hörnstenar har vi dock gemensamt – våra gemensamma värderingar (kärnvärden) och etiska förhållningssätt (uppförandekod). De ligger till grund för allt vårt arbete, och hur vi uppträder mot våra kunder och mot varandra.

Vårt affärsetiska förhållningssätt

Inom Assemblin finns en koncerngemensam uppförandekod som tydliggör det etiska och moraliska förhållningssättet i hela verksamheten.

Vår uppförandekod omfattar principer för bland annat hantering av konkurrensfrågor, intressekonflikter, konfidentiell information, gåvor och förmåner till kunder och leverantörer. Den slår också fast att diskriminering och exkludering av en person på grund av ålder, kön, religion, sexuell läggning, politisk åsikt eller etnisk bakgrund inte får förekomma.

Den självklara utgångspunkten är att inga överträdelser mot vår uppförandekod får förekomma. På Assemblins intranät och externwebb finns en visselblåsarfunktion, dit medarbetare kan anmäla misstanke om brott mot uppförandekoden. Alla anmälningar följs upp noga, och konstaterade överträdelser anmäls till styrelsen för beslut om åtgärd.

Assemblin har även en Code of Conduct som gäller för våra leverantörer.

Code of Conduct 

CoC leverantörer

Visselblåsarfunktion